Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2008 roku


BURMISTRZ WĘGORZYNA
ul. Rynek 1
73 - 155 Węgorzyno


ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2008 roku

Przedmiotem dotacji jest zadanie polegające na realizacji projektu z zakresu: wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2008 roku na terenie gminy Węgorzyno

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie projektu wynosi: 17.050,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych)

Uczestnikami konkurs mogą być organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych w tym niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

Termin realizacji zgłoszonego projektu - od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Regulamin konkursu dostępny jest:

    1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wegorzyno.pl.,

    2. na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Węgorzynie,

    3. na stronie internetowej Gminy.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 73 - 155 Węgorzyno z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na zadanie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2008 roku” w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od ogłoszenia konkursu tj. do dnia 15 luty 2008 roku do godz. 15.30

Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Organizator konkursu zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2008 roku na terenie gminy Węgorzyno

REGULAMIN

otwartego konkursu ofert wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2008 roku

Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2008 roku

  1. Cele konkursu

    1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu któremu Gmina udzieli dotacji na realizację

zadania mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych

wykluczeniem społecznym na rok 2008

    1. Zadanie o którym mowa w pkt. 1 może być realizowane w następujący sposób:

 1. prowadzenie reintegracji zawodowej,

 2. prowadzenie reintegracji społecznej,

  1. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkurs mogą być organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych w tym niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

  1. Finansowanie projektu:

    1. Konkurs jest finansowany ze środków budżetowych Gminy Węgorzyno, zgodnie z art.71 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn. zm.). Pula środków przeznaczonych na wsparcie realizacji projektu, o którym mowa w pkt 1, wynosi 17.050,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych).

    2. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

    3. Dotacja będzie przekazana w transzach w sposób określony w umowie.

  1. Zasady zgłaszania ofert:

    1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 193, poz.1891).

    1. Załączniki dodatkowe wchodzące w skład oferty:

a) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę (ważny do 6 miesięcy od daty wystawienia), a w przypadku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną,

b)uwierzytelnioną kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok, lub w przypadku krótszej

działalności - za okres działalności,

 1. sprawozdanie finansowe z działalności za ubiegły rok, lub w wypadku krótszej działalności - za okres działalności,

 1. oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

    1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

    1. Do oferty należy dołączyć szczegółowy harmonogram realizacji zadania.

    1. Przy kalkulacji kosztów należy uwzględnić w szczególności koszty:

a) badanie lekarskie uczestników,

b) ubezpieczenia,

c) koszty posiłków,

d) dojazdy uczestników,

e) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów itp.

    1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

    1. Oferty powinny być podpisane czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

8) Poszczególne strony oferty i załączników powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ponadto oferta powinna zawierać spis wszystkich załączników.

  1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

  1. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć jedną ofertę.

  1. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrzone.

5. Procedura oceny i wyboru ofert.

 1. Oferty będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową powołaną Zarządzenie Burmistrza Węgorzyna.

 2. Komisja dokona oceny ofert, przyznając określoną liczbę punktów poszczególnym oferentom w ramach przyjętych kryteriów:

  1. merytoryczna wartość oferty (oceniana w skali :0 - 30),

  2. koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniana w skali: 0 -20),

  3. doświadczenie dotychczasowej współpracy z Gminą Węgorzyno (oceniane w skali: 0 - 20)

  4. zgodność zadania przedstawionego w ofercie z celami statutowymi podmiotu (oceniane w skali: 0 - 15)

  5. dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania (oceniane w skali: 0 - 10)

  6. wkład pracy wolontariuszy przy realizacji projektu (oceniane w skali: 0 - 5)

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 1. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 1. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

    1. Zrealizowane przez Gminę Węgorzyno w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Nazwa podmiotu

kwota dotacji

2006r

2007r

Stowarzyszenie „WSPÓŁISTNIENIE”

55.500

38.600

   • Regulacje końcowe

  1. Oferta nie będzie brała udziału w konkursie w sytuacji, gdy:

 1. została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,

 2. jest niekompletna lub w inny sposób niezgodna z wymogami formalnymi,

 3. oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotacje,

 4. zgłoszony projekt jest niezgodny z warunkami udziału w konkursie

  1. Decyzja o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  1. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.bip.wegorzyno.pl

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Anna Ociepa - koordynator ds. współpracy - tel. 091 39 71 267.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 16-01-2008 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2008 13:08