herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Nowy Świat w Węgorzynie


Węgorzyno, dn.16.01.2008 r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Węgorzyna

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niezabudowanych działek położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno przy ul. Nowy Świat

1. nr dz.

2. Pow. w m2

3. Nr KW

Opis nieruchomości

1.Cena wyw. zł

2.Równowart. w EURO na 09.01.2008 r.

wadium w zł - 20%

Zapis w Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno

UWAGI

667

480

Brak KW

ul. Nowy Świat obręb nr 1 miasta Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu położona przy początkowym odcinku ul.Nowy Świat; częściowo zagospodarowana zielenią niską z nasadzeniem krzewów wzdłuż granicy z działką nr 666; w działce ułożony jest rurociąg kanalizacji sanitarnej; użytek RIVa.

1 - 8.357,00

z VAT

2 - 2.325,26

1.671,00

uwarunkowania: Granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego. Teren ogródków działkowych;

kierunki: tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej o małej intensywności

668

485

brak KW

ul. Nowy Świat obręb nr 1 miasta Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu położona przy początkowym odcinku ul.Nowy Świat; częściowo użytkowana w charakterze ogrodu przydomowego; w działce ułożony jest rurociąg kanalizacji sanitarnej; użytek RIVa.

1 - 8.442,40

z VAT

2 - 2.349,03

1.689,00

uwarunkowania: Granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego. Teren ogródków działkowych;

kierunki: tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej o małej intensywności

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 lipca 2007 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się w dniu 29 listopada 2007 r. również zakończył się wynikiem negatywnym.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno najpóźniej w dniu 14 lutego 2008 r. Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ceny pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie do 21 dni licząc od daty zakończenia przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia ceny jest data uznania rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu ( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).Po odbiór wadium wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającego punk kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba że w dniu w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik nie dokona wymaganej wpłaty reszty ceny we wskazanym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 1 miesiąca licząc od daty zakończenia przetargu.

Zastrzega się odwołanie przetargu.

Przetarg rozpocznie się w dniu 18 lutego 2008 r. o godz.9.00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ( sala konferencyjna I piętro)

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa ( II piętro p. nr 26 lub telefonicznie ( 091) 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28, lub telefonicznie /091/ 39-71-483.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-01-2008 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 29-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2008 08:11