herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na sprzedaż działek przy ulizy zielonej w Węgorzynie


Węgorzyno, dn. 16.01.2008 r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Węgorzyna

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno przy ul. Zielonej 25

1. nr dz.

2. Pow. w

m2

3. Nr KW

Opis nieruchomości

1.Cena wyw. zł

2.Równowart. w EURO na 09.01.2008 r.

wadium w zł - 20%

Zapis w Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno

UWAGI

304

861

brak KW

obręb nr 4 miasta Węgorzyno ul. Zielona 26

niezabudowana działka gruntu; teren płaski, położony w obniżeniu terenu, na działce rośnie kilka starych drzew owocowych, grunt sklasyfikowany jako RIIIb i wyłączenie ponad 0,05 ha wymaga opłaty

1 - 17.189,80

z VAT

2 - 4.782,92

3.438,00

uwarunkowania: tereny ogródków działkowych; granica otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego

kierunki: strefa rozwoju zabudowy o niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 czerwca 2007 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się w dniu 14 grudnia 2007 r. również zakończył się wynikiem negatywnym.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno najpóźniej w dniu 14 lutego 2008 r. Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ceny pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie do 21 dni licząc od daty zakończenia przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia ceny jest data uznania rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu ( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).Po odbiór wadium wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającego punk kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba że w dniu w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik nie dokona wymaganej wpłaty reszty ceny we wskazanym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 1 miesiąca licząc od daty zakończenia przetargu.

Zastrzega się odwołanie przetargu.

Przetarg rozpocznie się w dniu 18 lutego 2008 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ( sala konferencyjna I piętro)

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa ( II piętro p. nr 26 lub telefonicznie ( 091) 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28, lub telefonicznie /091/ 39-71-483.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-01-2008 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 29-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2008 08:15