herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na sprzedaż nieruchomości m. Runowo Pom.


BURMISTRZ WĘGORZYNA

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 z późn. zmian.) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zmian.)

ogłasza I przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem stanowiącej własność Gminy Węgorzyno, położonej w obr. Połchowo (m. Runowo Pom., ul.Strzelecka 2a) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o pow. 0,0367 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łobzie prowadzona jest Księga wieczysta Nr 10782 (dawniej 75941).

Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp z ul. Strzeleckiej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki płaski, kształt regularny. Grunt działki do tej pory użytkowany był w charakterze ogrodu warzywnego z kilkoma drzewami owocowymi. Uzbrojenie techniczne: woda i energia. Zabudowę działki stanowi budynek garażu z płyt betonowych prefabrykowanych, posiadający strop drewniany, odeskowany z pokryciem papą i częściowo blachą profilowaną.

Dla terenu tego brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgorzyno są następujące:

uwarunkowania: tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej o małej intensywności;

kierunki: strefa rozwoju zabudowy o niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2008 r. o godz. 1000 w pok. nr 14 (sala konferencyjna) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul.Rynek 1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.881,20 zł brutto (słownie: siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 20/100)

Wadium wynosi: 1.576,00 zł.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24937510253900095420000020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno do dnia 07.04.2008 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03937510253900095420000010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

 2. datę sporządzenia oferty,

 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty (oferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej),

 5. kopię dowodu wpłaty wadium,

 6. sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu, tj. przewidywany sposób zagospodarowania nieruchomości.

Ofertę w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzyno położonej w Runowie przy ul. Strzeleckiej 2 - działka nr 82” wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie do dnia 07.04.2008 r. do godz. 1500.

Rozstrzygnięcie przetargu:

 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbywa się w obecności oferentów.

 2. Czynności związane z przetargiem dokonuje komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Węgorzyna.

 3. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.

 4. W części jawnej w obecności oferentów komisja przetargowa:

  1. otwiera przetarg informując o danych zawartych w ogłoszeniu o przetargu,

  2. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium,

  3. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,

  4. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

  5. weryfikuje oferty i ogłasza, które z nich zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

  6. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

  7. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 5. W części niejawnej komisja przetargowa:

  1. przy wyborze oferty bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty,

  2. dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert,

  3. w razie złożenia ofert równorzędnych zarządza dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy te oferty złożyli. O terminie dodatkowego przetargu oferenci zostaną powiadomieni przez komisję, która umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert,

  4. podczas dodatkowego przetargu oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dodatkowego przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przewodniczący komisji przetargowej zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul.Rynek 1 lub telefonicznie (091) 39-71-402.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 późn. zmian./ upłynął i został podany w wykazie.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

BURMISTRZ

Grażyna Karpowicz

Węgorzyno, dnia 04.03.2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 05-03-2008 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 05-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2008 10:16