herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Cieszyno


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Cieszyno.

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 169/60 o pow. 691 m2, położona w obrębie Cieszyno gm. Węgorzyno, posiadająca urządzoną KW nr 15331. Działka w kształcie zbliżonym do kwadratu, usytuowana jest na wzniesieniu w centralnej części terenu na którym jest położona, który stanowią grunty niezagospodarowane leżące w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Woświn.

Cena wywoławcza wynosi 15 567,20 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 3 113,44 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 169/59 o pow. 700 m2, położona w obrębie Cieszyno w gm. Węgorzyno, posiadająca urządzoną KW nr 15330. Działka w kształcie zbliżonym do kwadratu, usytuowana jest na wzniesieniu w centralnej części terenu na którym jest położona, który stanowią grunty niezagospodarowane leżące w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Woświn.

Cena wywoławcza wynosi 15 762,40(wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 3 152,48 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 169/66 o pow. 875 m2, położona w obrębie Cieszyno w gm. Węgorzyno, posiadająca urządzoną KW nr 15337. Działka w kształcie zbliżonym do kwadratu, usytuowana jest na wzniesieniu w centralnej części terenu na którym jest położona, który stanowią grunty niezagospodarowane leżące w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Woświn.

Cena wywoławcza wynosi 19 605,40 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 3 921,08 zł.


W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/169/99 z dnia 29.12.1999 r. (dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 107) zapisy dla w/w działek brzmią: UTL - tereny zabudowy letniskowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2008 r.:

- o godz.900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 945 dla pozycji nr 2,

- o godz. 1030 dla pozycji nr 3,

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 2 czerwca 2008 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 25 lub telefonicznie /091/ 39 71 402, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Węgorzyno, dn. 06.05.2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-05-2008 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 08-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2008 11:18