herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno, położonych w obr. nr 2 miasta Węgorzyno, przeznaczonych pod budowę garaży


BURMISTRZ WĘGORZYNA

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmian.) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zmian.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno, położonych w obr. nr 2 miasta Węgorzyno, przeznaczonych pod budowę garaży

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Poz.

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium /20% ceny/

1.

1. dz. nr 738/3 wraz z udziałem 45/1000 części w działce nr 738/12 (droga wewnętrzna) i ustanowieniem służebności dla działki nr 738/12 w działce nr 738/13

2. pow. 19 m2

3. obręb 2 m. Węgorzyno

4. KW 13936

Niezabudowana działka gruntu o kształcie prostokąta położona w peryferyjnej części miasta przeznaczona pod budowę garażu (położona w obniżeniu terenu)

Uwarunkowania:

- tereny rolne;

- granica otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki:

- strefa rozwoju zabudowy o niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej.

3.133,90 zł

626,78 zł

2.

1. dz. nr 738/4 wraz z udziałem 45/1000 części w działce nr 738/12 (droga wewnętrzna) i ustanowieniem służebności dla działki nr 738/12 w działce nr 738/13

2. pow. 19 m2

3. obręb 2 m. Węgorzyno

4. KW 13936

Niezabudowana działka gruntu o kształcie prostokąta położona w peryferyjnej części miasta przeznaczona pod budowę garażu (położona częściowo w obniżeniu terenu)

Uwarunkowania:

- tereny rolne;

- granica otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki:

- strefa rozwoju zabudowy o niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej.

3.133,90 zł

626,78 zł

3.

1. dz. nr 738/5 wraz z udziałem 45/1000 części w działce nr 738/12 (droga wewnętrzna) i ustanowieniem służebności dla działki nr 738/12 w działce nr 738/13

2. pow. 19 m2

3. obręb 2 m. Węgorzyno

4. KW 13936

Niezabudowana działka gruntu o kształcie prostokąta położona w peryferyjnej części miasta przeznaczona pod budowę garażu (teren płaski)

Uwarunkowania:

- tereny rolne;

- granica otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki:

- strefa rozwoju zabudowy o niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej.

.

3.404,74 zł

.

680,95 zł

4.

1. dz. nr 738/6 wraz z udziałem 45/1000 części w działce nr 738/12 (droga wewnętrzna) i ustanowieniem służebności dla działki nr 738/12 w działce nr 738/13

2. pow. 19 m2

3. obręb 2 m. Węgorzyno

4. KW 13936

Niezabudowana działka gruntu o kształcie prostokąta położona w peryferyjnej części miasta przeznaczona pod budowę garażu (teren płaski)

Uwarunkowania:

- tereny rolne;

- granica otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki:

- strefa rozwoju zabudowy o niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej.

3.404,74 zł

680,95 zł

5.

1. dz. nr 738/7 wraz z udziałem 45/1000 części w działce nr 738/12 (droga wewnętrzna) i ustanowieniem służebności dla działki nr 738/12 w działce nr 738/13

2. pow. 19 m2

3. obręb 2 m. Węgorzyno

4. KW 13936

Niezabudowana działka gruntu o kształcie prostokąta położona w peryferyjnej części miasta przeznaczona pod budowę garażu (teren płaski)

Uwarunkowania:

- tereny rolne;

- granica otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki:

- strefa rozwoju zabudowy o niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej.

3.404,74 zł

680,95 zł

6.

1. dz. nr 738/8 wraz z udziałem 45/1000 części w działce nr 738/12 (droga wewnętrzna) i ustanowieniem służebności dla działki nr 738/12 w działce nr 738/13

2. pow. 19 m2

3. obręb 2 m. Węgorzyno

4. KW 13936

Niezabudowana działka gruntu o kształcie prostokąta położona w peryferyjnej części miasta przeznaczona pod budowę garażu (teren płaski)

Uwarunkowania:

- tereny rolne;

- granica otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki:

- strefa rozwoju zabudowy o niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej.

.

3.404,74 zł

.

680,95 zł

7.

1. dz. nr 738/9 wraz z udziałem 45/1000 części w działce nr 738/12 (droga wewnętrzna) i ustanowieniem służebności dla działki nr 738/12 w działce nr 738/13

2. pow. 19 m2

3. obręb 2 m. Węgorzyno

4. KW 13936

Niezabudowana działka gruntu o kształcie prostokąta położona w peryferyjnej części miasta przeznaczona pod budowę garażu (teren płaski)

Uwarunkowania:

- tereny rolne;

- granica otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki:

- strefa rozwoju zabudowy o niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej.

.

3.404,74 zł

.

680,95 zł

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obr. 2 miasta Węgorzyno przy ul. Kopernika i przeznaczone są pod budowę garaży. Z uwagi na to, że działki te nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej zbywane są wraz z udziałem w drodze wewnętrznej (działka nr 738/12) oraz ustanowieniem służebności dla działki nr 738/12 w działce nr 738/13 (nieruchomość gminna). Sąsiedztwo działek stanowi zabudowa mieszkaniowa. Uzbrojenie techniczne - możliwość: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2008 r. w pok. nr 14 (sala konferencyjna) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1:

  • poz. 1 o godz. 8:00,

  • poz. 2 o godz. 8:45,

  • poz. 3 o godz. 9:30,

  • poz. 4 o godz. 10:15,

  • poz. 5 o godz. 11:00,

  • poz. 6 o godz. 11:45,

  • poz. 7 o godz. 12:30.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24937510253900095420000020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno do dnia 24.06.2008 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03937510253900095420000010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24937510253900095420000020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną wyłonioną w drodze przetargu.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul.Rynek 1 lub telefonicznie (091) 39-71-267.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 późn. zmian./ upłynął i został podany w wykazie.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Węgorzyno, dnia 28.05.2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-05-2008 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 29-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-05-2008 15:03