herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

ogłasza przetarg nieograniczonego o wysokości do 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych

BURMISTRZ
WĘGORZYNA
UL. RYNEK 1
tel. / fax. 091 39 71 563
ogłasza przetarg nieograniczonego o wysokości do 30 000 euro na wykonanie
robót budowlanych

Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujacych wykonanie sieci wodociągowej i przylącza zasilania cmentarza komunalnego w m. Węgorzyno przy ul. Strzeleckiej, z wykonaniem opomiarowania wody zgodnie z posiadanym przez zamawiajacego projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.
Dane techniczne:
1. przyłącze wodociągowe fi 110 pcv 180 m
2. przyłącze wodociągowe fi 49 PE 155 m
3. przyłącze wodociągowe fi 32 PE 33 m
4. przyłącze wodociągowe fi 25 PE 99 m
5. studzienka wodomierzowa fi 1200 1 kmpl.
6. hydrant pożarowy fi 80 2 kmpl.
7. punkty czerpalne (zdrój uliczny z wodomierzem) fi 20 3 kmpl
8. rury osłonowe fi 200 pcv 22 m

Nieprzekraczalny termin realizacji : 30. 09. 2003 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie pok. nr 15
Wadium w wysokości 900,00 zł w terminie do dnia 01.08.2003 r. do godz. 9.45

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego, pok. nr 18 - Referent UM Węgorzyno Anna Czarnecka, II piętro (opłacając gotówką) lub za zaliczeniem pocztowym przesyłając zamówienie.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Lech Romańczyk inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Budownictwa UM Węgorzyno- pokój nr 20, II piętro - tel. (0923) 71 483 w godz. 8.00-15.00
Termin składania ofert upływa w dn. 01.08.2003 r. o godz. 9.45
Otwarcie ofert nastąpi 01.08.2003r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego - pok. 10

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1.
i art. 22 ust. 7, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
- koszt - 80%
- termin wykonania - 20 %
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Cena specyfikacji 93,00 zł + 22 % podatku Vat = 113.46 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 21-07-2003 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2003 12:14