herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 1/10 o pow. 8928 m2 położona w obrębie Połchowo gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 16719. Działka w kształcie trójkąta prostokątnego, położona na skraju kompleksu działek o takim samym przeznaczeniu, od strony drogi powiatowej Węgorzyno - Resko.

Cena wywoławcza wynosi 42 822,00 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 8 564,40 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 1/11 o pow. 9655 m2 położona w obrębie Połchowo gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 16720. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, położona w kompleksie działek o takim samym przeznaczeniu. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 46 286,80 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 9 257,36.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 1/12 o pow. 9769 m2 położona w obrębie Połchowo gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 16721. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, położona w kompleksie działek o takim samym przeznaczeniu. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 46 835,80 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 9 367,16 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 1/13 o pow. 9880 m2 położona w obrębie Połchowo gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 16722. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, położona w kompleksie działek o takim samym przeznaczeniu. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 47 360,40 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 9 472,08 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 1/14 o pow. 9899 m2 położona w obrębie Połchowo gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 16723. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, położona w kompleksie działek o takim samym przeznaczeniu. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 43 053,80 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 8 610,76 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 1/15 o pow. 10010 m2 położona w obrębie Połchowo gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 16724. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, położona w kompleksie działek o takim samym przeznaczeniu, od strony drogi powiatowej Węgorzyno - Resko. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 42 053,40 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 8 410,68 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 1/17 o pow. 9532 m2 położona w obrębie Połchowo gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 16726. Działka w kształcie zbliżonym do trapezu, położona w kompleksie działek o takim samym przeznaczeniu. Teren działki płaski, z nieznacznym stokiem w kierunku Pn.

Cena wywoławcza wynosi 45 701,20 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 9 140,24 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 1/18 o pow. 7930 m2 położona w obrębie Połchowo gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 16727. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w kompleksie działek o takim samym przeznaczeniu. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 34 526,00 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 7 595,72 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 1/19 o pow. 13396 m2 położona w obrębie Połchowo gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 16728. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej o takim samym przeznaczeniu. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 74 078,40 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 14 815,68 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/422/2002 w dniu 21.06.2002 r. dla nieruchomości tej zapisano:

uwarunkowania: tereny rolne

kierunki: tereny priorytetowych działań inwestycyjnych, strefa rozwoju funkcji produkcyjnej i usługowej wskazane do modernizacji istniejącej zabudowy przemysłowej oraz wprowadzenie nowych elementów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tereny wskazane do objęcia zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tereny działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2008 r.:

- o godz. 900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 930 dla pozycji nr 2,

- o godz. 1000 dla pozycji nr 3,

- o godz. 1030 dla pozycji nr 4,

- o godz. 1100 dla pozycji nr 5,

- o godz. 1130 dla pozycji nr 6,

- o godz. 1200 dla pozycji nr 7,

- o godz. 1230 dla pozycji nr 8,

- o godz. 1300 dla pozycji nr 9,

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 24 miesięcy i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w ciągu 48 miesięcy. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za rozpoczęcie budowy uważa się wykonanie fundamentów budynku na podstawie projektu wykonawczego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 28.08.2008 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

BURMISTRZ

Grażyna Karpowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 30-07-2008 20:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2008 20:46