herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 2 o pow. 0,28 ha położona w obrębie Mielno gm. Węgorzyno, nie posiadająca urządzone KW. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, położona jest w Pd. części wsi, przy drodze o nawierzchni utwardzonej. Dostęp do działki bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka graniczy, przez wąski pas gruntu sklasyfikowany jako Ls z Jeziorem Mielno

Cena wywoławcza wynosi 44 500,72 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 8 900,00 zł.

W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: część działki tereny rolne, część działki tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej,

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: działka położona w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 454/1 o pow. 0,17 ha położona w obrębie Sielsko gm. Węgorzyno, posiadająca urządzoną KW nr 1961. Działka o nieregularnym kształcie, położona jest w centralnej części wsi, przy rozwidleniu dróg o nawierzchniach utwardzonych, stanowiących drogi wyjazdowe w kierunku Pn, Wsch. i Płd.. Dostęp do działki bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. W odległości około 1,5 km rozciągają się wody Jeziora Sielsko. Grunt działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 30 640,30 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 6 128,06 zł.

W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, „ostoja Ińska”

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: działka położona w strefie „K” ochrony konserwatorskiej.

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 10 lipca 2008 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2008 r.:

- o godz. 900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 930 dla pozycji nr 2,

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 23.09.2008 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-08-2008 22:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 29-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-08-2008 22:37