herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

I przetarg na zbycie nieruchomości Cieszyno, Runowo Pomorskie, Węgorzyno


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. niezabudowana działki gruntu o nr ewidencyjnych 169/41 o pow. 1411 m2 wraz z udziałem 1/5 części w działce o nr ewidencyjnym 169/46 o pow. 939 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną, położone w obrębie Cieszyno gm. Węgorzyno, posiadające urządzone KW nr 15308 i 15313. Grunt działek płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zach. Położona w środkowej części terenu. Stanowią jedną całość.

Cena wywoławcza wynosi 37 307,60 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 7 461,52 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/169/99 z dnia 29.12.1999 r. (dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 107) zapisy dla w/w działek brzmią: UTLu- tereny zabudowy letniskowej z usługami (handel, gastronomia itp.).

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 70/2 o pow. 0,5003 ha położona w obrębie nr 1 m. Węgorzyno, nie posiadająca urządzone KW. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, stanowi grunt położony przy drodze wyjazdowej z miasta Węgorzyna w kierunku miejscowości Runowo Pomorskie.

Cena wywoławcza wynosi 66 941,40 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 13 388,28 zł.

W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: działka położona w strefie W III stanowisk archeologicznych.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 99/4 o pow. 0,1375 ha położona w obrębie Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie przy ul. Połchowskiej 10b, posiadająca urządzoną KW nr 14897. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest przy bocznej nie urządzonej drodze, stanowiącej odgałęzienie od ulicy Połchowskiej w Runowie Pomorskim. Grunt działki płaski i równy.

Cena wywoławcza wynosi 35 509,32 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 7 101,86 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 99/5 o pow. 0,1957 ha położona w obrębie Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie przy ul. Połchowskiej 10c, posiadająca urządzoną KW nr 14898. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu, położona jest przy bocznej nie urządzonej drodze, stanowiącej odgałęzienie od ulicy Połchowskiej w Runowie Pomorskim. Grunt działki płaski i równy.

Cena wywoławcza wynosi 49 283,12 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 9 856,62 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 99/10 o pow. 0,2756 ha położona w obrębie Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie przy ul. Połchowskiej 10f, posiadająca urządzoną KW nr 14902. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest przy bocznej nie urządzonej drodze, stanowiącej odgałęzienie od ulicy Połchowskiej w Runowie Pomorskim. Grunt działki płaski i równy.

Cena wywoławcza wynosi 60 275,32 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 12 055,06 zł.

W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 307 o pow. 0,1751 ha położona w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno przy ul. Zielonej 22, nie posiadająca urządzonej KW. Działka o kształcie prostokąta, położona jest przy środkowym odcinku ulicy Zielonej. Grunt działki płaski, rzędowe nasadzenia krzewów porzeczki. Grunt sklasyfikowany jako RIIIb i ŁIII i wyłączenie ponad 0,05 ha wymaga opłaty.

Cena wywoławcza wynosi 67 283,00 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 13 456,60 zł.

W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: działka położona w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008 r.:

- o godz. 900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 930 dla pozycji nr 2,

- o godz.1000 dla pozycji nr 3,

- o godz.1030 dla pozycji nr 4,

- o godz.1100 dla pozycji nr 5,

- o godz.1130 dla pozycji nr 6,

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 27.11.2008 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie 091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 28-10-2008 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 28-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2008 14:20