herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Obręb nr 3 miasta Węgorzyno


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych i zabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

 

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 618 o pow. 640 m2 położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Zamkowej 3, nie posiadająca urządzone KW. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i teren niezabudowany. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Zamkowej. Teren działki płaski, przy granicy Pd posadowiony jest stalowy słup oświetleniowy.

Cena wywoławcza wynosi 27 877,00 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 575,40 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 619 o pow. 594 m2 położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Zamkowej 5, nie posiadająca urządzone KW. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, położona narożnie przy ul. Zamkowej. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i teren niezabudowany. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Zamkowej i Pionierów. Teren działki płaski, przy granicy Pd i Wsch posadowione są dwa słupy oświetleniowe i jeden słup energetyczny betonowy.

Cena wywoławcza wynosi 25 949,00 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 189,80 zł.

 

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

  1. zabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 742 o pow. 536 m2 położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Węgorzyno przy ul. W. Witosa 3, posiadająca urządzoną KW nr 5004, o kształcie zbliżonym do kwadratu, położona jest przy ul. W. Witosa. Zabudowa budynkiem gospodarczym murowanym w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 21,80 m2. Działka posiada ogrodzenie z materiałów różnych, częściowo nie pokrywające się z jej granicami Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Witosa. Teren działki płaski, w części Pn użytkowany w charakterze ogrodu.

Cena wywoławcza wynosi 24 870,92 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 4 974,18 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego,

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 761 o pow. 584 m2 położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Drawskiej 35, posiadająca urządzoną KW nr 15469. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Drawskiej. Teren działki płaski, zakrzaczony, położony na niewielkim wzniesieniu w stosunku do poziomu ulicy Drawskiej. Na gruncie rośnie jeden okazały orzech włoski i kilka równie starych drzew owocowych

Cena wywoławcza wynosi 25 419,92 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 083,98 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 762 o pow. 576 m2 położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Drawskiej 34, posiadająca urządzoną KW nr 15468. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Drawskiej. Teren działki płaski, zakrzaczony, położony na niewielkim wzniesieniu w stosunku do poziomu ulicy Drawskiej. Na gruncie rosną dwa okazałe orzechy włoskie (jeden stary) i kilka równie starych drzew owocowych

Cena wywoławcza wynosi 25 078,32 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 015,66 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego, Ostoja Ińska

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

Przetargi odbędą się w dniu 3 grudnia 2008 r.:

- o godz. 900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 930 dla pozycji nr 2,

- o godz. 1000 dla pozycji nr 3,

- o godz. 1030 dla pozycji nr 4,

- o godz. 1100 dla pozycji nr 5.

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

 

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 28.11.2008 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

 

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

 

Wywieszono dnia 03.11.2008 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 03-11-2008 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 03-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Ociepa 03-11-2008 12:33