herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

zabudowa mieszkaniowa i przemysłowa- działki w obr nr 1 m.Węgorzyno ul.Jagiellońska i Przemysłowa


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 października 2008 r., i uchwałą nr XXIII/214/08 z dnia 21 października 2008 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości ( z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 853 o pow. 0,5496 ha

KW nr 6878

ul. Przemysłowa obręb nr 1

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie wieloboku. Teren działki płaski w części Zach. przylegający do ulicy Przemysłowej i w części Pn przylegający do terenów kolei. W części Pn-Wsch i Pd istnieje znaczne obniżenie. Grunt położony w obniżeniu terenu, zakrzaczony. Teren gruntu płaskiego nosi w znacznej części znamiona gruntu o charakterze nasypowym. Przez grunt działki, w kierunku Wsch - Zach przebiega odcinek kolektora sanitarnego ? 300 z posadowioną studnią przy granicy z ulicą Przemysłową. W części Pd-Zach, przy granicy z działką nr 251/59 teren z wysokim poziomem wód gruntowych. Sąsiedztwo zabudowy produkcyjno- magazynowej, mieszkaniowej i terenu kolei z czynną linią kolejową. Na gruncie przy ul. Przemysłowej rośnie kilka drzew liściastych.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny działalności gospodarczej P - produkcja BS - bazy składu.

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego

57 505,92 zł

2

dz. nr 1238/11 o pow. 0,1223 ha

KW nr 14938

ul. Jagiellońska obręb nr 1

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta. Teren działki z łagodnym stokiem w kierunki Pd. Teren działki nie uprzątnięty, na całej powierzchni występuje zakrzaczenie i kilka drzew owocowych. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, usługowej i terenów nie zabudowanych o takim samym przeznaczeniu. Korzystne warunki do zabudowy.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

45 595,06 zł

3

dz. nr 1238/12 o pow. 0,1158 ha

KW nr 14938

ul. Jagiellońska obręb. nr 1

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta. W Zach części działki znajduje się płyta betonowa rampy z podpiwniczeniem (ok.1 m), mur oporowy z cegły od strony Zach oraz Pn i Pd na odcinku ok. 12 m jak również resztki ścian nieczynnego szaletu. Teren działki płaski. Teren działki nie uprzątnięty, w części Pd występują zakrzaczenia. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, usługowej i terenów nie zabudowanych o takim samym przeznaczeniu. Korzystne warunki do zabudowy.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

41 666,66 zł

4

dz. nr 1238/15 o pow. 0,1151 ha

KW nr 14938

ul. Jagiellońska obręb. nr 1

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta. Teren działki z łagodnym stokiem w kierunki Pd. Teren działki nie uprzątnięty, na całej powierzchni występuje zakrzaczenie i kilka drzew owocowych. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, usługowej i terenów nie zabudowanych o takim samym przeznaczeniu. Korzystne warunki do zabudowy.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

43 081,86 zł

5

dz. nr 1238/16 o pow. 0,1183 ha

KW nr 14938

ul. Jagiellońska obręb. nr 1

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta. Teren działki z łagodnym stokiem w kierunki Pn. Teren działki nie uprzątnięty, na całej powierzchni występuje zakrzaczenie i kilka drzew owocowych. Pn część działki graniczy z terenem o wysokim poziomie wód gruntowych. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, usługowej i terenów nie zabudowanych o takim samym przeznaczeniu. Przeciętne warunki do zabudowy.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej); część działki tereny działalności gospodarczej (BS - bazy składu).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

40 763,86 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 2 stycznia 2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 21.11.2008 r.

Do dnia 12.12.2008 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

BURMISTRZ

Grażyna Karpowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 21-11-2008 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 21-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2008 10:18