herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Ogłoszenie o naborze na na wolne stanowisko urzędnicze -młodszy referent ds obsługi Biura Rady Miejskiej


O G Ł O S Z E N I E
Urząd Miejski w Węgorzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszego referenta ds. obsługi Biura Rady Miejskiej - samodzielne stanowisko

 

I. Kandydaci winni spełniać następujące kryteria:

 

 • Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1) wykształcenie - średnie

2) obywatelstwo polskie

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

4) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe umyślne

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

 • Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy:

- o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim

- o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

- o dostępie do informacji publicznej

2) znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz Statutu Gminy

3) znajomość obsługi i komputera

4) pożądany staż w administracji samorządowej

 

II. Na stanowisku wykonywane będą szczególnie zadania związane :

 1. Sporządzanie protokołów z sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady

 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej

 3. Prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz interpelacji radnych

 4. Prowadzenie teczek i okienek sołectw oraz wniosków sołtysów

 5. Zamieszczanie na stronie bip urzędu materiałów związanych z pracą Rady Miejskiej i Komisji

 6. Organizowanie narad burmistrza z sołtysami

 

III. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - CV
3) kserokopie świadectw pracy lub dyplomów potwierdzające wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5) oryginał kwestionariusza osobowego, *)
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*)

8) oświadczenie o niekaralności.

 

IV. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 13 lutego 2009r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w

Węgorzynie ul. Rynek 1 ( pok.21 - I piętro.) - w zamkniętych kopertach z dopiskiem :” Nabór

na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi Biura rady Miejskiej

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.


V. Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego/ną kandydata/ kę na czas określony - w

przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym


Uwaga: *) kwestionariusz i oświadczenie dostępne na stronie internetowej http://www.bip.wegorzyno.pl/ oraz w pok. Nr 1 ( parter).

Węgorzyno, 2009-02-03

Zastępca Burmistrza

 

Zofia Makarec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 03-02-2009 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Banasik 03-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kwieciński 31-12-2010 12:43