Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Dzierżawa gruntu rolnego w Sielsku


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Węgorzyno, położonej w obrębie ewidencyjnym Sielsko.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zamieszczona w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie w dniach od 11.02.2009 r. do 04.03.2009 r.

1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Gminie Węgorzyno, woj. Zachodniopomorskie, w obrębie ewidencyjnym Sielsko, stanowiąca działkę nr 270/4 o powierzchni 0,2804 ha - PsIII

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 0,90 q.

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego

Wadium wynosi 7,70 zł (słownie: siedem złotych 70/100)

Termin wpłaty wadium upływa 16.04.2009 r. (włącznie)

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgorzyno utracił ważność dnia 31.12.2003 r.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno zapis dla przedmiotowej nieruchomości brzmi: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej); Natura 2000 „Ostoja Ińska, granica Ińskiego Parku Krajobrazowego”; działka położona jest w strefie „K” ochrony konserwatorskiej.

Dzierżawa na cele jednorocznych upraw rolnych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.04.2009 r. O GODZ. 900 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO w WĘGORZYNIE ul. RYNEK 1

pok. nr 14, I piętro

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli spełniają warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.

 2. Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

 3. Wadium w wyżej wymienionej wysokości należy wnieść na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie oddział Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

 4. Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej wraz z dowodem osobistym przed rozpoczęciem przetargu.

 5. Pełnomocnicy biorący udział w przetargu winni okazać Komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwa.

6. Wadium wniesione na przetarg:

  1. podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczy czynsz dzierżawny,

  2. przepadnie na rzecz Gminy Wegorzyno, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,

  3. zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu,

  4. uczestnikowi który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Warunki umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości:

 1. Długość okresu dzierżawy na czas nieokreślony.

 2. Czynsz dzierżawny płatny co roku w ratach kwartalnych, tj. do 15 marca, do 15 maja, 15 września i do 15 listopada.

 3. Wydanie Dzierżawcy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267.

Węgorzyno, dn. 16.03.2009 r.

Wywieszono dnia ……………

Zdjęto dnia …………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 27-03-2009 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 27-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2009 08:20