Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim


BURMISTRZ WĘGORZYNA

 

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUNOWIE POMORSKIM

( 73-155 WĘGORZYNO)

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r., w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek( Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 826, nr 189, poz.1854)

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki:

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego:

 • akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zakresu zarządzania oświatą:

 • ocenę pracy o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym:

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.31 ust 1 pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 i nr 153, poz. 1271 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane w przypadku kserokopii oryginałów dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, do dnia 14.04.2009 roku, na adres:

 

URZĄD MIEJSKI UL. RYNEK 1 73-155 WĘGORZYNO

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Węgorzyna ( Urząd Miejski ul. Rynek 1

73-155 Węgorzyno )

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

Węgorzyno dnia 31.03.2009

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 31-03-2009 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Bobryk 31-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Kamil Andrzejczak 31-12-2010 12:40