Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Urząd Miejski w Węgorzynie

Węgorzyno 09.03.2009 r.

Znak: WNRiOŚ.MJ.7624/9-1/09

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek z dnia 02.02.2009 r. (wpłynęło dn. 03.02.2009 r.) Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego i Consultingowego „PROJEKT”, ul. Gen Okulickiego 10, 78-520 Złocieniec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa i odwodnienie drogi w miejscowości Gardno wraz z odwodnieniem drogi asfaltowej prowadzącej do miejscowości Gardno”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Węgorzyna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego Węgorzyna przy ul. Rynek 1, Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, (pok. Nr 26) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.

Zgodnie z art. 35 §5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz na stronie internetowej Gminy Węgorzyno.

Zastępca Burmistrza Węgorzyna

Zofia Makarec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 01-04-2009 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 01-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2009 10:36