Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

dz.nr 496 ul. grunwaldzka, nr 5/1 w runowie i nr 99/4 ul. Połchowska Runowo pom.


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych i zabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. zabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 496 o pow. 0,1445 ha położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Grunwaldzkiej 17, nie posiadająca urządzonej KW. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta. Zabudowana na granicy z działką nr 495, budynkiem gospodarczym murowanym w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 26 m2. Sąsiedztwo Wsch. części działki stanowi zabudowa mieszkaniowa, sąsiedztwo Zach. części działki stanowi teren niezabudowany. Dostęp do działki bezpośredni z ulicy Grunwaldzkiej. Teren działki nierówny, zakrzaczony, na części sąsiadującej z zabudowaniami rośnie 7 szt. drzew liściastych, pozostałe drzewa z samosiewu nie są starsze niż 10 lat.

Cena wywoławcza wynosi 51 081,40 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 10 216,28 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tej zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 5/1 o pow. 0,27 ha położona w obrębie ewidencyjnym Runowo w miejscowości Runowo nr 36, posiadająca urządzoną KW nr 17421. Działka gruntu o nieregularnym kształcie, położona jest w sąsiedztwie terenów rolnych i podmokłych nieużytków, przy drodze lokalnej o nawierzchni gruntowej w stanie średnim, w odległości ok. 0,7 km od drogi o nawierzchni asfaltowej Runowo - Chwarstno. Odległość od siedziby Gminy około 7 km. Działka nie jest zabudowana, teren zakrzaczony; w części Pn istnieje płyta betonowa po rozebranym budynku; w części Wsch znaczne zagłębienie.

Cena wywoławcza wynosi 37 009,92 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 7 401,98 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, Ostoja Ińska, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 99/4 o pow. 0,1375 ha położona w obrębie Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie przy ul. Połchowskiej 10b, posiadająca urządzoną KW nr 14897. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest przy bocznej nie urządzonej drodze, stanowiącej odgałęzienie od ulicy Połchowskiej w Runowie Pomorskim. Grunt działki płaski i równy.

Cena wywoławcza wynosi 35 509,32 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 7 101,86 zł.

W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000.

Przetargi odbędą się w dniu 16 czerwca 2009 r.:

- o godz. 900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 930 dla pozycji nr 2,

- o godz. 1000 dla pozycji nr 3,

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 10.06.2009 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 402, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Wywieszono dnia 14.05.2009 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 14-05-2009 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 14-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-05-2009 15:16