herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz do publicznej wiadomości na zbycie działek w drodze bezprzetargowej obręb nr 3 miasta Węgorzyno dz. nr 560/3, 560/4, 654/1, 654/2, 654/3


W Y K A Z

 

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXVII/276/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.01.2009 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy.

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości z podatkiem VAT 22%

1

dz. nr 560/3 o pow. 0,0231 ha

KW 8229

ul. Podgórna

obr. nr 3

m. Węgorzyno

Działka gruntu o wydłużonym kształcie, położona jest przy ul. Podgórnej, nie jest zabudowana, nie posiada nawierzchni utwardzonej, użytkowana jest jako miejsce postojowe samochodów. Działka zbywana na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 650/1 zabudowanej budynkami użytkowymi.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

8 914,05 zł

 

 

2

dz. nr 560/4 o pow. 0,0100 ha

KW 8229

ul. Podgórna

obr. nr 3

m. Węgorzyno

Działka gruntu o wydłużonym kształcie, położona jest przy ul. Podgórnej, nie jest zabudowana, nie posiada nawierzchni utwardzonej, przy Pn i Pd granicy działki, na jej gruncie, rosną dwa drzewa liściaste, w narożniku PN posadowiony jest betonowy słup energetyczny. Działka zbywana na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 651 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami użytkowymi.

 

5 058,85 zł

3

dz. nr 654/1 o pow. 0,0047 ha

KW brak

ul. Podgórna

obr. nr 3

m. Węgorzyno

Działka gruntu o wydłużonym kształcie, położona jest przy ul. Podgórnej. Działka nie jest zabudowana, zagospodarowana zielenią dekoracyjną, ogrodzenie od strony ulicy Podgórnej. Działka zbywana na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 730 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczym.

 

3 280,58 zł

4

dz. nr 654/2 o pow. 0,0052 ha

KW brak

ul. Podgórna

obr. nr 3

m. Węgorzyno

Działka gruntu o wydłużonym kształcie, położona jest przy ul. Podgórnej. Działka nie jest zabudowana, zagospodarowana zielenią dekoracyjną, ogrodzenie od strony ulicy Podgórnej. Działka zbywana na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 731 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczym.

 

3 414,78 zł

5

dz. nr 654/3 o pow. 0,0129 ha

KW brak

ul. Podgórna

obr. nr 3

m. Węgorzyno

Działka gruntu o wydłużonym kształcie, położona jest przy ul. Podgórnej. Działka nie jest zabudowana, zagospodarowana zielenią dekoracyjną i kilkoma drzewami owocowymi, ogrodzenie od strony ulicy Podgórnej. Działka zbywana na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 732 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczym.

 

5 647,38 zł

 

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o jej nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 06 lipca 2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

 

Wywieszono dnia 25.05.2009 r.

Do dnia 15.06.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 25-05-2009 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 25-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Ociepa 25-05-2009 14:45