herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz do publicznej wiadomości zbycie działek w drodze bezprzetargowej dz. nr 655/1, 655/2 i 655/3 obręb nr 3 miasta Węgorzyno ul. Podgórna


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXVIII/285/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26.02.2009 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy.

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości z podatkiem VAT 22%

1

dz. nr 655/1 o pow. 0,0445 ha

KW brak

ul. Podgórna

obr. nr 3

m. Węgorzyno

Działka gruntu o nieregularnym kształcie, położona jest przy ul. Podgórnej, nie jest zabudowana, nie posiada nawierzchni utwardzonej, użytkowana w charakterze ogrodu przydomowego. Działka zbywana na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 591/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

13 964,85 zł

2

dz. nr 655/2 o pow. 0,0627 ha

KW brak

ul. Podgórna

obr. nr 3

m. Węgorzyno

Działka gruntu o kształcie zbliżonym do trapezu, położona jest przy ul. Podgórnej, nie jest zabudowana, nie posiada nawierzchni utwardzonej, użytkowana w charakterze ogrodu przydomowego. Działka zbywana na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 656 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami użytkowymi.

19 040,05 zł

3

dz. nr 655/3 o pow. 0,0281 ha

KW brak

ul. Podgórna

obr. nr 3

m. Węgorzyno

Działka gruntu o nieregularnym kształcie, położona jest przy ul. Podgórnej, nie jest zabudowana, nie posiada nawierzchni utwardzonej, użytkowana w charakterze ogrodu przydomowego. Działka zbywana na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 591/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

9 389,85 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o jej nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 06 lipca 2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 25.05.2009 r.

Do dnia 15.06.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 25-05-2009 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 25-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2009 14:44