herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

XXXII/351/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Węgorzyno do projektu ?Moje gimnazjum ? moja szansa? realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych