Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

działka nr 88/3 w Ginawie


BURMISTRZ WĘGORZYNA

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmian.) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zmian.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 88/3 o pow. 30,60 ha (symbol użytku ,,Tr”) położonej w obrębie ewidencyjnym Ginawa, Gmina Węgorzyno. Działka posiada urządzoną Księgę wieczystą nr 20970.

Opis nieruchomości:

Działka gruntu o wydłużonym kształcie w obrysie nieregularnym. Jest to grunt zrekultywowany w kierunku leśnym po eksploatacji złóż kruszywa mineralnego. Teren działki nierówny z rozległą niecką po wyrobisku złoża kopalin. Sąsiedztwo działki stanowią tereny rolne, zabudowa wsi Waliszewo (w Gminie Ińsko) i teren eksploatacji kruszywa (po przeciwnej stronie drogi).

W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno przedmiotowa nieruchomość posiada następujące zapisy:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej

- tereny rolne;

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego

- Natura 2000 ,,Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego;

- granice perspektywicznego występowania kopalń.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.08.2009 r. o godzinie 1100 w pok. nr 14 (sala konferencyjna) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Cena wywoławcza 147.596,00 zł

Wadium 29.519,20 zł

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24937510253900095420000020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno do dnia 28.07.2009 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03937510253900095420000010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie

i miejscu do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24937510253900095420000020 w Banku Spółdzielczym

w Goleniowie O/Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną wyłonioną w drodze przetargu.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1 lub telefonicznie (091) 39-71-402.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 późn. zmian./ upłynął i został podany w wykazie.

Burmistrz Węgorzyna

Grażyna Karpowicz

Węgorzyno, dnia 29.06.2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 29-06-2009 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 29-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2009 09:17