Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Trzeci przetarg na zbycie dz. nr 853 przy ul. Przemysłowej w Węgorzynie


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu.

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 853 o pow. 0,5496 ha położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Przemysłowej, posiadająca urządzoną KW nr 6878. Działka w kształcie wieloboku. Teren działki płaski w części Zach. Przylegający do ulicy Przemysłowej i w części PN przylegający do terenów kolei. W części Pn - Wsch i Pd istnieje znaczne obniżenie. Grunt położony w obniżeniu terenu, zakrzaczony. Teren gruntu płaskiego nosi w znacznej części znamiona gruntu o charakterze nasypowym. Przez grunt działki, w kierunku Wsch - Zach przebiega odcinek kolektora sanitarnego ? 300 z posadowioną studnią przy granicy z ulicą Przemysłową. W części Pd - Zach, przy granicy z działką nr 251/59 teren z wysokim poziomem wód gruntowych. Sąsiedztwo zabudowy produkcyjno - magazynowej, mieszkaniowej i terenu kolei z czynną linią kolejową. Na gruncie przy ul. Przemysłowej rośnie kilka drzew liściastych. Działka zostanie obciążona nieodpłatnym i na czas nieoznaczony prawem użytkowania na rzecz Gminy Węgorzyno polegającym na prawie dostępu do kolektora sanitarnego celem usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów i konserwacji bądź modernizacji.

Cena wywoławcza wynosi 46 067,20 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 9 213,44 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tej zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny działalności gospodarczej P - produkcja, BS - bazy składu.

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego,

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2009 r. o godz. 900

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 27.07.2009 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu

wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 402.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Wywieszono dnia 30.06.2009 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 30-06-2009 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 30-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2009 09:59