herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Kolejny przetarg na działkę nr 1238/16 w obr nr 1 m.Węgorzyno


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o numerze 1238/16 o pow. 0,1183 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Jagiellońskiej, posiadającej urządzoną Księgę wieczystą nr 14938.

Opis nieruchomości:

Działka gruntu o kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta. Teren działki z łagodnym stokiem w kierunku Pn. Teren działki nie uprzątnięty, na całej powierzchni występują zakrzaczenia i kilka drzew owocowych. Pn część działki graniczy z terenem o wysokim poziomie wód gruntowych. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, usługowej i terenów niezabudowanych o takim samym przeznaczeniu. Przeciętne warunki do zabudowy. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dlatego przy sprzedaży zostanie dla niej ustanowiona odpowiednia służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 1238/13.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tej zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej); część działki tereny działalności gospodarczej (BS - bazy składu).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza wynosi 36.845,22(wraz z podatkiem VAT 22%)

Wadium wynosi 7.369,04

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2009 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno do dnia 26.08.2009 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24937510253900095420000020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Węgorzynie - II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 402.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Burmistrz Węgorzyna

Grażyna Karpowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 27-07-2009 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 27-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2009 13:00