Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Pierwszy przetarg na zbycie dz. nr 654/4 i 654/5 wraz z udziałem w działce nr 654/9 przy ul. Podgórnej w Węgorzynie


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. zabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 654/4 o pow. 0,0755 ha wraz z udziałem w wysokości 215/1000 w działce nr 654/9 o pow. 0,0682 ha (droga wewnętrzna) położone w obrębie nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Podgórnej, nie posiadające urządzonej KW. Działka w kształcie prostokąta. Zabudowę działki stanowi budynek gospodarczy murowany o powierzchni zabudowy 15 m2. Na gruncie działki rośnie kilka drzew owocowych. Teren działki płaski. Dostęp do działki z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 654/9 sprzedawanej na współwłasność.

Cena wywoławcza wynosi 35 550,42 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 7 110,08 zł.

  1. zabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 654/5 o pow. 0,0683 ha wraz z udziałem w wysokości 195/1000 w działce nr 654/9 o pow. 0,0682 ha (droga wewnętrzna) położone w obrębie nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Podgórnej, nie posiadające urządzonej KW. Działka w kształcie prostokąta. Zabudowę działki stanowi budynek gospodarczy murowany o powierzchni zabudowy 5 m2. Na gruncie działki rośnie kilka drzew owocowych. Teren działki płaski. Dostęp do działki z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 654/9 sprzedawanej na współwłasność.

Cena wywoławcza wynosi 31 859,70 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 6 371,94 zł.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego,

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej

Przetargi odbędą się w dniu 30 września 2009 r.:

- o godz. 900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 930 dla pozycji nr 2.

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, do dnia 25.09.2009 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.Osoby prawne winny okazać Komisji Przetargowej aktualny odpis z KRS.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 25 lub telefonicznie /091/ 39 71 402, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie 091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

BURMISTRZ

Grażyna Karpowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 28-08-2009 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 28-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-08-2009 08:12