Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie


0x01 graphic

BURMISTRZ

WĘGORZYNA

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

0x08 graphic
e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Węgorzyno, dnia 29.10.2009 r.

Znak:WNRiOŚ.MJ.7624/13-4/09

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

 • art. 63 ust. 1 i ust. 2; art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 • § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poźn. zm.),

 • art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z poźn. zm.),

 • załącznika II pkt 10 ppkt b Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 03 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej „PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A.Potiechin, ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II”

Uzasadnienie

W dniu 18.05.2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek Pracowni Projektowej „PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A.Potiechin, ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przedsięwzięcia polegającego na „budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II”. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 31.07.2009 r. poprzez zwiększenie zakresu inwestycji polegającego na budowie zbiornika wyrównawczego o poj. 300 m3 w rejonie istniejącej stacji uzdatniania wody na działce o nr ewidencyjnym 820 obręb nr 4 miasta Węgorzyno. Do wniosku z dnia 31.07.2009 r. dołączono nową kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Do wniosku załączono:

  1. „kartę informacyjną przedsięwzięcia” sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  2. kopię map ewidencyjnych w skali 1:1000 i 1:5000.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Inwestycja kwalifikuje się również do Załącznika II pkt 10 ppkt b Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 03 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Zgodnie z ww. Dyrektywą planowane przedsięwzięcie może podlegać ocenie wpływu na środowisko.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym opracowania raportu oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i właściwego organu ochrony środowiska.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na:

 1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1,

 2. stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie (www.wegorzyno.pl),

 3. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.wegorzyno.pl)

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi, ani też zastrzeżenia co do projektowanej inwestycji.

Opiniując potrzebę konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie Sanitarny w Łobzie opinią sanitarną z dnia 31.08.2009 r. (wpł. dnia 08.09.2009 r.) znak: PS-N-NZ-4022/63/1559/HŻ/09 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem ochrony środowiska właściwym w niniejszej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, stosownie do art. 64 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem znak: RDOŚ-32-WST.I.K-6650-24/09/bm z dnia 11.09.2009 r.- (wpł. 18.09.2009 r.) na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), zgodnie z właściwościami przekazał wniosek Staroście Łobeskiemu.

Opiniując potrzebę konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Starosta Łobeski postanowieniem z dnia 02.10.2009 r. (wpł. 05.10.2009 r.) znak: OŚ.KT.7633-110/09 wyraził opinię sugerującą odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów oraz w/w postanowień organów opiniujących, odstępując od wymogu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zobowiązania inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzono co następuje:

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno

W ramach planowanego przedsięwzięcia będą wykonywane następujące prace:

 1. w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej wymieniany będzie istniejący stary stalowy wodociąg na polietylenowy,

 2. budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej,

 3. budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej,

 4. budowa zbiornika retencyjnego stalowego lub betonowego.

Długość projektowanych sieci:

 1. wodociągowej - ok. 1100 m,

 2. kanalizacyjnej grawitacyjnej - ok. 3000 m,

 3. kanalizacyjnej tłocznej - ok. 2000 m,

 4. kanalizacyjnej deszczowej - ok. 1000 m.

Siec wodociągowa wykonana zostanie z rur polietylenowych (PE). Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna oraz deszczowa będzie wykonana z rur PCV, natomiast tłoczna z rur polietylenowych. Studnie kanalizacyjne zostaną wykonane ze szczelnych zbiorników betonowych lub PE, uniemożliwiających przedostanie się ścieków do gruntu.

Zarówno sieć kanalizacji sanitarnej jak i wodociągowa zostały zaprojektowane do wykonania metodą wykopu otwartego, natomiast pod istniejącymi drogami o nawierzchni ulepszonej, metodą przecisku (bez naruszenia istniejącej nawierzchni).

Roboty montażowe zostaną wykonane w możliwie najkrótszym czasie a wykopy zostaną zasypane po dokonaniu miejscowych prób szczelności.

Projekt oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą zgodne z warunkami określonymi przez eksploatatora tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i sanitarnych z siedzibą w Nowogardzie.

 1. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Teren planowanego przedsięwzięcia zajmował będzie powierzchnię ok. 0,05 km2.

Trasa projektowanej do wymiany sieci wodociągowej będzie przebiegała w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej w Węgorzynie.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna będzie odprowadzała ścieki sanitarne z budynków w miejscowości Runowo Pomorskie i Połchowo oraz w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej, w kierunku oczyszczalni ścieków w Węgorzynie.

Wg wniosku inwestora, przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach:

 1. w obrębie Połchowo nr 10/6, 10/16, 10/23, 34, 45, 78, 89, 93/1, 94/1, 99/6, 99/7, 104, 105, 106, 107, 109, 112/9, 112/10, 112/11, 128, 129, 130, 141;

 2. w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, ul. Runowska i ul. Nowy Świat nr 64, 674, 712, 711, 36/5, 37, 36/4.

Projektowany w ramach przedsięwzięcia, zbiornik retencyjny o pojemności 300 m3, wykonany ze stali lub betonu zostanie zlokalizowany w rejonie istniejącej stacji uzdatniania wody na działce o nr ewidencyjnym 820 obręb nr 4 miasta Węgorzyno. Planowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna zlokalizowana jest wzdłuż dróg gminnych i powiatowych w ulicy o nawierzchni utwardzonej, poboczach nie pokrytych szatą roślinną oraz na gruntach rolnych wzdłuż dróg. Zbiornik retencyjny zaprojektowany został w zagłębieniu istniejącej skarpy.

Otoczenie rozpatrywanej lokalizacji stanowią głównie tereny rolnicze, o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej z zapleczem gospodarczym, a także w niewielkim stopniu grunty użytkowane rolniczo.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję jest pokryty szatą roślinną stanowiącą zaplecze gospodarcze zabudowy mieszkaniowej z niewielką ilością drzew i krzewów.

Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą uwzględniać lokalne uwarunkowania przyrodnicze, gruntowo-wodne, istniejącą infrastrukturę oraz zagospodarowanie przestrzenne.

Projektowana inwestycja ma na celu uregulowanie gospodarki wodościekowej na terenie Aglomeracji Węgorzyno poprzez likwidację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i do ziemi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru objętego programem Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Ostoja Ińska” (kod PLB 320008), wyznaczonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 198, poz. 1226). Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 7 km od granicy projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Pojezierze Ińskie”) umieszczonego na tzw. Shadow List oraz około 6,1 km od granicy Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. Brzeźnicka Węgorza” (PLH 320002), jak również około 5,7 km od projektowanego Specjalnego Obszaru Siedlisk „Dorzecze Regi” znajdującego się na tzw. Shadow List.

Ponadto, przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest:

 1. w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego,

 2. w niedużej odległości od granicy proponowanego do ochrony zespołu przyrodniczo - krajobrazowego pn. „Reska Węgorza pod Runowem” (ok. 100 m),

 3. w niedużej odległości od granicy proponowanych do ochrony obszarów zespołu przyrodniczo - krajobrazowego pn. „Łąki nad Reską Węgorza” i „Doliny Reskiej Węgorzy” (ok. 200 m),

 4. w niedużej odległości od granicy proponowanego do ochrony zespołu przyrodniczo - krajobrazowego pn. „Torfowisko pod Trawcem”,

 5. w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajdują się również obszary cenne przyrodniczo (OC-8, OC-15, UE-8, UE-17, proponowany do ochrony pomnik przyrody - PP-65).

Z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11 września 2009 r., znak: RDOŚ-32-WST.I.K.6650-24/09/bm, wynika, że po przeanalizowaniu zagrożeń dla w/w form ochrony przyrody, realizacja planowanej inwestycji nie stanowi istotnego zagrożenia dla obszarów „Ostoi Ińskiej”, „Dorzecza Regi”, „Pojezierza Ińskiego” i innych form ochrony przyrody. Z w/w postanowienia wynika również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znaczącą negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla których ustanowiono obszar Natura 2000.

Niniejsza inwestycja usytuowana jest w znacznej odległości od granic państwa, a jej charakter wskazuje na całkowicie lokalny zasięg oddziaływania, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

  1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

Z informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że jego realizacja zamknie oddziaływanie na środowisko w granicach działek, w obrębie których będzie realizowane oraz, że wszystkie prace prowadzone będą z zastosowaniem rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Do minimum zostanie ograniczone oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy środowiska mające decydujący wpływ na jakość życia ludzi, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji.

Inwestycja będzie prowadzona wzdłuż ciągów komunikacyjnych bez konieczności wycinania istniejących drzew i krzewów. Teren po zakończeniu prac będzie zrekultywowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Prace budowlane prowadzone będą bez zakłóceń istniejących ekosystemów.

W fazie budowy realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała energii, paliwa do środków transportu i maszyn budowlanych oraz materiałów budowlanych, ponadto w fazie eksploatacji, okresowego wykorzystania wody do płukania wodociągu, kanalizacji i zbiornika retencyjnego.

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem następujących emisji, powstałych jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia:

 1. hałasu wynikającego z pracy maszyn tylko w fazie prac budowlanych,

 2. drgań wynikających z pracy maszyn,

 3. zanieczyszczeń do powietrza z silników,

 4. zapylenia przy przemieszczaniu mas ziemnych,

 5. wytwarzania odpadów związanych z pracami budowlanymi,

Racjonalna gospodarka odpadami polegająca na selektywnym ich magazynowaniu oraz systematycznym przekazywaniu odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, zminimalizuje ich oddziaływanie na środowisko.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia przy założeniu prawidłowego wykonania robót budowlano - montażowych, nie przewiduje wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza a także gleby i wód gruntowych, spowodowanych nieszczelnościami sieci.

W przypadku zaistnienia konieczności likwidacji przedsięwzięcia, oddziaływanie na środowisko polegałoby na :

 1. emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem byłby sprzęt budowlany, w zakresie podobnym do fazy budowy,

 2. powstaniu odpadów z demontażu sieci, dla których należałoby przyjąć sposób postępowania zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie wniosku przedłożonego przez inwestora, zawierającego informację o planowanym przedsięwzięciu, ocenia się iż właściwa organizacja robót budowlanych oraz zastosowanie opisanych w informacji o przedsięwzięciu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zminimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko.

Z analizy dokumentów wynika także, że w związku z realizacją planowanej inwestycji nie powinno dojść do kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko. Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza będzie ograniczona do czasu wykonywania prac budowlanych i wyeliminowana w fazie eksploatacji przedsięwzięcia. Prawidłowa realizacja inwestycji nie zwiększy ryzyka występowania poważnej awarii. Przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływać transgranicznie.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu środowiska poprzez uregulowanie gospodarki wodo - ściekowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno, a tym samym umożliwi odprowadzanie do oczyszczalni w Węgorzynie ścieków bytowych w sposób zorganizowany, rurociągami gwarantującymi szczelność, ponadto wiązać się będzie z realizacją Polityki Zrównoważonego Rozwoju polegającej m.in. na poprawie warunków sanitarnych i bytowych ludności z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego.

Wobec powyższego, działając w trybie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 227), mając na uwadze fakt, że przedłożone materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoliły ocenić w sposób wystarczający jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody, niniejszym postanowieniem odstępuję od wymogu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i na obszary Natura 2000.

Informacja w tym zakresie zostanie udostępniona opinii publicznej, poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.wegorzyno.pl. Ponadto informacja o niniejszym postanowieniu zostanie zawarta w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miejski w Węgorzynie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca:

Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” s.c.

P.Petrus i A.Potiechin

ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin

 1. Urząd Miejski w Węgorzynie -WIKIiR

 2. A/a.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin

 1. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez

 1. Strony postępowania w trybie art. 74 ust.3 w/cyt ustawy

w związku z art. 49 kpa - tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Węgorzyno

i strona internetowa www.bip.wegorzyno.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 29-10-2009 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2009 11:39