Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie


0x01 graphic

BURMISTRZ WĘGORZYNA

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

0x08 graphic
e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Węgorzyno, dnia 27.10.2009 r.

Znak:WNRiOŚ/MJ/7624/12-8/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

  • art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227/,

  • art. 101 § 1, § 3 i art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

p  o  s  t  a  n  a  w  i  a  m

zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno - Cieszyno tereny rekreacyjne na terenie działek nr 170/17, 170/15, 170/4, 173, 170/2, 169/35, 169/11, 169/40, 169/47, 169/78, 169/32, Gmina Węgorzyno do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e

W dniu 13.05.2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek Gminy Węgorzyno, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno reprezentowanej przez Zofię Makarec, Zastępcę Burmistrza Węgorzyna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno - Cieszyno tereny rekreacyjne” na terenie działek nr 170/17, 170/15, 170/4, 173, 170/2, 169/35, 169/11, 169/40, 169/47, 169/78, 169/72, położonych w obrębie Cieszyno, Gmina Węgorzyno.

W dniu 18.06.2009 r. Burmistrz Węgorzyna zwrócił się z pismami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie opinią sanitarną z dnia 13.07.2009 r. (wpł. dnia 17.07.2009 r.) znak: PS-N-NZ-4071/50/1224/HŻ/09 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem znak: RDOŚ-32-WST.I.K-6650-78-2/09/kd z dnia 20.08.2009 r. (wpł. 24.08.2009 r.) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz obszary Natura 2000.

W trakcie prowadzonego postępowania inwestor złożył do tut. organu wniosek o dokonanie zmiany polegającej na wyłączeniu z zakresu objętego inwestycją działki nr 169/72 i zastąpienia jej działką nr 169/32. Wniosek został uwzględniony.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późno zm.) oraz Załącznika III Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 03 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko - kryteria selekcji, Burmistrz Węgorzyna wydał w dniu 30 września 2009 r. postanowienie znak: nr WNRiOŚ.MJ.7624/12-6/09, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

            Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

            Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

            Powyższe postanowienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz wysłano dla sołtysa z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej we wsi Cieszyno. Obwieszczenie umieszczono również na stronie internetowej Gminy Węgorzyno.

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca - Gmina Węgorzyno

  2. Strony postępowania w trybie art. 74 ust.3 w/cyt ustawy

w związku z art. 49 kpa - tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Węgorzyno

i strona internetowa www.bip.wegorzyno.pl

  1. A/a

Do wiadomości:

    1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin

  1. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez

  1. Tablica ogłoszeń w m. Cieszyno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 29-10-2009 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2009 11:39