Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Drugi przetarg na zbycie dz. nr 654/6 i nr 654/7 z udziałem w dz. nr 654/9 oraz dz. nr 548 przy ul. Podgórnej w Węgorzynie


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 654/6 o pow. 0,1024 ha wraz z udziałem w wysokości 292/1000 w działce nr 654/9 o pow. 0,0682 ha (droga wewnętrzna) położone w obrębie nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Podgórnej, nie posiadające urządzonej KW. Działka w kształcie prostokąta. Na gruncie działki rośnie kilka drzew owocowych. Teren działki płaski. Dostęp do działki z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 654/9 sprzedawanej na współwłasność.

Cena wywoławcza wynosi 43 808,53 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 8 761,71 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 654/7 o pow. 0,1043 ha wraz z udziałem w wysokości 298/1000 w działce nr 654/9 o pow. 0,0682 ha (droga wewnętrzna) położone w obrębie nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Podgórnej, nie posiadające urządzonej KW. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu. Na gruncie działki rośnie kilka drzew owocowych. Teren działki płaski. Dostęp do działki z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 654/9 sprzedawanej na współwłasność.

Cena wywoławcza wynosi 44 593,65 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 8 918,73 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 548 o pow. 0,0963 ha położona w obrębie nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Podgórnej 2, nie posiadająca urządzonej KW. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. W części Wsch. działki istnieją zniszczone fundamenty. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Podgórnej. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 43 701,67 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 8 740,33 zł.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego,

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej

Przetargi odbędą się w dniu 7 stycznia 2010 r.:

- o godz. 930 dla pozycji nr 1,

- o godz. 1000 dla pozycji nr 2,

- o godz. 1030 dla pozycji nr 3,

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, do dnia 04.01.2010 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać Komisji Przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy biorący udział w przetargach powinni okazać Komisji Przetargowej aktualne pełnomocnictwa.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 25 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie 091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 02-12-2009 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 02-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2009 13:54