Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w granicacvh Aglomeracji Węgorzyno


BURMISTRZ

WĘGORZYNA

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

0x08 graphic
e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Węgorzyno, dnia 04.12.2009 r.

Znak:WNRiOŚ.MJ.7624/13-6/09

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 63 ust.1, art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85, art. 156 i art. 173 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt. 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmian.) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej „PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A.Potiechin, ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II

orzekam

 

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II.

Uzasadnienie

W dniu 18.05.2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek Pracowni Projektowej „PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A.Potiechin, ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II.

Do wniosku załączono:

  1. „kartę informacyjną przedsięwzięcia” sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  2. kopię map ewidencyjnych w skali 1:1000 i 1:5000.

Wniosek ten został uzupełniony w dniu 31.07.2009 r. poprzez zwiększenie zakresu inwestycji polegającego na budowie zbiornika wyrównawczego o poj. 300 m3 w rejonie istniejącej stacji uzdatniania wody na działce o nr ewidencyjnym 820 obręb nr 4 miasta Węgorzyno. Do wniosku z dnia 31.07.2009 r. dołączono nową kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Przedłożony wniosek spełnił wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Tereny, na których planowana jest inwestycja nie posiadają aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Inwestycja kwalifikuje się również do Załącznika II pkt 10 ppkt b Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 03 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Zgodnie z ww. Dyrektywą planowane przedsięwzięcie może podlegać ocenie wpływu na środowisko.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym opracowania raportu oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i właściwego organu ochrony środowiska.

Opiniując potrzebę konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie opinią sanitarną z dnia 31.08.2009 r. (wpł. dnia 08.09.2009 r.) znak: PS-N-NZ-4022/63/1559/HŻ/09 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem ochrony środowiska właściwym w niniejszej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, stosownie do art. 64 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem znak: RDOŚ-32-WST.I.K-6650-24/09/bm z dnia 11.09.2009 r.- (wpł. 18.09.2009 r.) na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), zgodnie z właściwościami przekazał wniosek Staroście Łobeskiemu.

Opiniując potrzebę konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Starosta Łobeski postanowieniem z dnia 02.10.2009 r. (wpł. 05.10.2009 r.) znak: OŚ.KT.7633-110/09 wyraził opinię sugerującą odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów oraz w/w postanowień organów opiniujących, odstępując od wymogu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zobowiązania inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzono co następuje:

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno oraz na budowie dodatkowego zbiornika retencyjnego.

W ramach planowanego przedsięwzięcia będą wykonywane następujące prace:

 1. w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej wymieniany będzie istniejący stary stalowy wodociąg na polietylenowy,

 2. budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej,

 3. budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej,

 4. budowa zbiornika retencyjnego stalowego lub betonowego.

Długość projektowanych sieci:

 1. wodociągowej - ok. 1100 m,

 2. kanalizacyjnej grawitacyjnej - ok. 3000 m,

 3. kanalizacyjnej tłocznej - ok. 2000 m,

 4. kanalizacyjnej deszczowej - ok. 1000 m.

Siec wodociągowa wykonana zostanie z rur polietylenowych (PE). Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna oraz deszczowa będzie wykonana z rur PCV, natomiast tłoczna z rur polietylenowych. Studnie kanalizacyjne zostaną wykonane ze szczelnych zbiorników betonowych lub PE, uniemożliwiających przedostanie się ścieków do gruntu.

Zarówno sieć kanalizacji sanitarnej jak i wodociągowa zostały zaprojektowane do wykonania metodą wykopu otwartego, natomiast pod istniejącymi drogami o nawierzchni ulepszonej, metodą przecisku (bez naruszenia istniejącej nawierzchni).

Roboty montażowe zostaną wykonane w możliwie najkrótszym czasie a wykopy zostaną zasypane po dokonaniu miejscowych prób szczelności.

Projekt oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą zgodne z warunkami określonymi przez eksploatatora tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych z siedzibą w Nowogardzie.

 1. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Teren planowanego przedsięwzięcia zajmował będzie powierzchnię ok. 0,05 km2.

Trasa projektowanej do wymiany sieci wodociągowej będzie przebiegała w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej w Węgorzynie.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna będzie odprowadzała ścieki sanitarne z budynków w miejscowości Runowo Pomorskie i Połchowo oraz w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej, w kierunku oczyszczalni ścieków w Węgorzynie.

Wg wniosku inwestora, przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach:

 1. w obrębie Połchowo nr 10/6, 10/16, 10/23, 34, 45, 78, 89, 93/1, 94/1, 99/6, 99/7, 104, 105, 106, 107, 109, 112/9, 112/10, 112/11, 128, 129, 130, 141;

 2. w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, ul. Runowska i ul. Nowy Świat nr 64, 674, 712, 711, 36/5, 37, 36/4.

Projektowany w ramach przedsięwzięcia, zbiornik retencyjny o pojemności 300 m3, wykonany ze stali lub betonu zostanie zlokalizowany w rejonie istniejącej stacji uzdatniania wody na działce o nr ewidencyjnym 820 obręb nr 4 miasta Węgorzyno. Planowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna zlokalizowana jest wzdłuż dróg gminnych i powiatowych w ulicy o nawierzchni utwardzonej, poboczach nie pokrytych szatą roślinną oraz na gruntach rolnych wzdłuż dróg. Zbiornik retencyjny zaprojektowany został w zagłębieniu istniejącej skarpy.

Otoczenie rozpatrywanej lokalizacji stanowią głównie tereny rolnicze, o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej z zapleczem gospodarczym, a także w niewielkim stopniu grunty użytkowane rolniczo.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję jest pokryty szatą roślinną stanowiącą zaplecze gospodarcze zabudowy mieszkaniowej z niewielką ilością drzew i krzewów.

Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą uwzględniać lokalne uwarunkowania przyrodnicze, gruntowo-wodne, istniejącą infrastrukturę oraz zagospodarowanie przestrzenne.

Projektowana inwestycja ma na celu uregulowanie gospodarki wodościekowej na terenie Aglomeracji Węgorzyno poprzez likwidację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i do ziemi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru objętego programem Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Ostoja Ińska” (kod PLB 320008), wyznaczonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 198, poz. 1226). Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 7 km od granicy projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Pojezierze Ińskie” umieszczonego na tzw. Shadow List oraz około 6,1 km od granicy Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. Brzeźnicka Węgorza” (PLH 320002), jak również około 5,7 km od projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dorzecze Regi” znajdującego się na tzw. Shadow List.

Ponadto, przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest:

 1. w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego,

 2. w niedużej odległości od granicy proponowanego do ochrony zespołu przyrodniczo - krajobrazowego pn. „Reska Węgorza pod Runowem” (ok. 100 m),

 3. w niedużej odległości od granicy proponowanych do ochrony obszarów zespołu przyrodniczo - krajobrazowego pn. „Łąki nad Reską Węgorza” i „Doliny Reskiej Węgorzy” (ok. 200 m),

 4. w niedużej odległości od granicy proponowanego do ochrony zespołu przyrodniczo - krajobrazowego pn. „Torfowisko nad Trawcem”,

 5. w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajdują się również obszary cenne przyrodniczo (OC-8, OC-15, UE-8, UE-17, proponowany do ochrony pomnik przyrody - PP-65).

Z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11 września 2009 r., znak: RDOŚ-32-WST.I.K.6650-24/09/bm, wynika, że po przeanalizowaniu zagrożeń dla w/w form ochrony przyrody, realizacja planowanej inwestycji nie stanowi istotnego zagrożenia dla obszarów „Ostoi Ińskiej”, „Dorzecza Regi”, „Pojezierza Ińskiego” i innych form ochrony przyrody. Z w/w postanowienia wynika również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla których ustanowiono obszar Natura 2000.

Niniejsza inwestycja usytuowana jest w znacznej odległości od granic państwa, a jej charakter wskazuje na całkowicie lokalny zasięg oddziaływania, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

  1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

Z informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że jego realizacja zamknie oddziaływanie na środowisko w granicach działek, w obrębie których będzie realizowane oraz, że wszystkie prace prowadzone będą z zastosowaniem rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Do minimum zostanie ograniczone oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy środowiska mające decydujący wpływ na jakość życia ludzi, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji.

Inwestycja będzie prowadzona wzdłuż ciągów komunikacyjnych bez konieczności wycinania istniejących drzew i krzewów. Teren po zakończeniu prac będzie zrekultywowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Prace budowlane prowadzone będą bez zakłóceń istniejących ekosystemów.

W fazie budowy realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała energii, paliwa do środków transportu i maszyn budowlanych oraz materiałów budowlanych, ponadto w fazie eksploatacji, okresowego wykorzystania wody do płukania wodociągu, kanalizacji i zbiornika retencyjnego.

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem następujących emisji, powstałych jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia:

 1. hałasu wynikającego z pracy maszyn tylko w fazie prac budowlanych,

 2. drgań wynikających z pracy maszyn,

 3. zanieczyszczeń do powietrza z silników,

 4. zapylenia przy przemieszczaniu mas ziemnych,

 5. wytwarzania odpadów związanych z pracami budowlanymi,

Racjonalna gospodarka odpadami polegająca na selektywnym ich magazynowaniu oraz systematycznym przekazywaniu odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, zminimalizuje ich oddziaływanie na środowisko.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia przy założeniu prawidłowego wykonania robót budowlano - montażowych, nie przewiduje wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza a także gleby i wód gruntowych, spowodowanych nieszczelnościami sieci.

W przypadku zaistnienia konieczności likwidacji przedsięwzięcia, oddziaływanie na środowisko polegałoby na :

 1. emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem byłby sprzęt budowlany, w zakresie podobnym do fazy budowy,

 2. powstaniu odpadów z demontażu sieci, dla których należałoby przyjąć sposób postępowania zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie wniosku przedłożonego przez inwestora, zawierającego informację o planowanym przedsięwzięciu, ocenia się iż właściwa organizacja robót budowlanych oraz zastosowanie opisanych w informacji o przedsięwzięciu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zminimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko.

Z analizy dokumentów wynika także, że w związku z realizacją planowanej inwestycji nie powinno dojść do kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko. Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza będzie ograniczona do czasu wykonywania prac budowlanych i wyeliminowana w fazie eksploatacji przedsięwzięcia. Prawidłowa realizacja inwestycji nie zwiększy ryzyka występowania poważnej awarii. Przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływać transgranicznie.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu środowiska poprzez uregulowanie gospodarki wodo - ściekowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno, a tym samym umożliwi odprowadzanie do oczyszczalni w Węgorzynie ścieków bytowych w sposób zorganizowany, rurociągami gwarantującymi szczelność, ponadto wiązać się będzie z realizacją Polityki Zrównoważonego Rozwoju polegającej m.in. na poprawie warunków sanitarnych i bytowych ludności z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego.

Burmistrz Węgorzyna biorąc pod uwagę ww. stanowiska oraz kierując się uwarunkowaniami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w dniu 29 października 2009 r. wydał postanowienie, w którym ostatecznie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zarówno z opinii jednostek opiniujących jak i przedstawionej przez wnioskodawcę analizy skutków wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi wynika, że realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na stan środowiska i zdrowia ludzi w związku z czym nie kwalifikuje tego przedsięwzięcia do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organ zapewnił wszystkim stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie, jak również umożliwił wniesienie uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Do dnia wydania decyzji nie wniesiono żadnych uwag oraz wniosków.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 (art. 86 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

 2. Decyzję o środowiskach uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskach uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 w/w ustawy).

 3. Termin, o którym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 4. Jeżeli przedsięwzięcie, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, wyznaczony po dniu wydania tej decyzji, uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie roku od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 72 ust. 7 w/w ustawy).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

Załączniki :

Załącznik Nr 1 Charakterystyka przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca:

Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” s.c.

P.Petrus i A.Potiechin

ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin

 1. Urząd Miejski w Węgorzynie -WIKIiR

 2. A/a.

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin

  1. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez

  1. Starostwo Powiatowe w Łobzie

ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez

  1. Strony postępowania w trybie art. 74 ust.3 w/cyt ustawy

w związku z art. 49 kpa - tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Węgorzyno

i strona internetowa www.bip.wegorzyno.pl

Załącznik nr 1 do decyzji

WNRiOŚ.MJ.7624/13-6/09 , dnia 04.12.2009 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Nazwa przedsięwzięcia

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II.

 1. Podmiot realizujący przedsięwzięcie:

Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A.Potiechin, ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin

 1. Dane dotyczące terenu, którego dotyczy wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

 1. trasa projektowanej do wymiany sieci wodociągowej będzie przebiegała w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej w Węgorzynie,

 2. sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna będzie odprowadzała ścieki sanitarne z budynków w miejscowości Runowo Pomorskie i Połchowo oraz w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej, w kierunku oczyszczalni ścieków w Węgorzynie,

 3. wg wniosku inwestora, przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach:

 1. w obrębie Połchowo nr 10/6, 10/16, 10/23, 34, 45, 78, 89, 93/1, 94/1, 99/6, 99/7, 104, 105, 106, 107, 109, 112/9, 112/10, 112/11, 128, 129, 130, 141;

 2. w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, ul. Runowska i ul. Nowy Świat nr 64, 674, 712, 711, 36/5, 37, 36/4.

 1. projektowany w ramach przedsięwzięcia, zbiornik retencyjny o pojemności 300 m3, wykonany ze stali lub betonu zostanie zlokalizowany w rejonie istniejącej stacji uzdatniania wody na działce o nr ewidencyjnym 820 obręb nr 4 miasta Węgorzyno. Planowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna zlokalizowana jest wzdłuż dróg gminnych i powiatowych w ulicy o nawierzchni utwardzonej, poboczach nie pokrytych szatą roślinną oraz na gruntach rolnych wzdłuż dróg. Zbiornik retencyjny zaprojektowany został w zagłębieniu istniejącej skarpy,

 2. przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru objętego programem Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Ostoja Ińska” (kod PLB 320008) wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony Natura 2000 (Dz.U. Nr 198, poz. 1226),

 3. planowana inwestycja znajduje się w odległości ok. 7 km od granicy projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Pojezierze Ińskie” umieszczonego na tzw. Shadow List oraz około 6,1 km od granicy Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. Brzeźnicka Węgorza” (PLH 320002), jak również około 5,7 km od projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dorzecze Regi” znajdującego się na tzw. Shadow List.

 1. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Tereny przeznaczone pod przedmiotową inwestycję to tereny rolnicze z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, z wraz z zapleczem gospodarskim, oraz zabudową wielorodzinną, z niewielką ilością drzew i krzewów, łagodnie pofałdowanej rzeźbie. Powierzchnia obszaru, na którym planuje się realizacje inwestycji wynosi ok. 0,05 km2.

 1. Dane charakteryzujące przedsięwzięcie:

W ramach planowanego przedsięwzięcia będą wykonywane następujące prace:

 1. w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej wymieniany będzie istniejący stary stalowy wodociąg na polietylenowy,

 2. budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej,

 3. budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej,

 4. budowa zbiornika retencyjnego stalowego lub betonowego.

Długość projektowanych sieci:

 1. wodociągowej - ok. 1100 m,

 2. kanalizacyjnej grawitacyjnej - ok. 3000 m,

 3. kanalizacyjnej tłocznej - ok. 2000 m,

 4. kanalizacyjnej deszczowej - ok. 1000 m.

Siec wodociągowa wykonana zostanie z rur polietylenowych (PE). Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna oraz deszczowa będzie wykonana z rur PCV, natomiast tłoczna z rur polietylenowych. Studnie kanalizacyjne zostaną wykonane ze szczelnych zbiorników betonowych lub PE, uniemożliwiających przedostanie się ścieków do gruntu.

Zarówno sieć kanalizacji sanitarnej jak i wodociągowa zostały zaprojektowane do wykonania metodą wykopu otwartego, natomiast pod istniejącymi drogami o nawierzchni ulepszonej, metodą przecisku (bez naruszenia istniejącej nawierzchni).

Roboty montażowe zostaną wykonane w możliwie najkrótszym czasie a wykopy zostaną zasypane po dokonaniu miejscowych prób szczelności.

Projekt oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą zgodne z warunkami określonymi przez eksploatatora tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych z siedzibą w Nowogardzie.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janinia Mazuro 07-12-2009 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 07-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2009 15:11