herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

I przetarg na dzierżawe działek gruntu w obrębie nr 1 i 2 miasta Węgorzyno


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Węgorzyno.

Przedmiotem dzierżawy są:

 1. nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w Gminie Węgorzyno, woj. Zachodniopomorskie, w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Węgorzyno stanowiąca działkę nr 118 o powierzchni 0,4817 ha.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 118 o pow. 0,4817 ha - RIVa-0,2268 ha, RV-0,2549 ha, położona w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno, Gmina Węgorzyno.

Dzierżawa pod jednoroczne uprawy polowe.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 0,9344 q żyta.

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego.

Wadium wynosi 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100)

 1. nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w Gminie Węgorzyno, woj. Zachodniopomorskie, w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Węgorzyno stanowiąca działkę nr 132/6 o powierzchni 3,9634 ha.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa nie zabudowana oznaczona numerem 132/6 o pow. 3,9634 ha - RIIIb-0,3796 ha, RIVa-2,9738, RV-0,6100 ha, położona w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno, Gmina Węgorzyno.

Dzierżawa pod jednoroczne uprawy polowe.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 10,2554q żyta.

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego

Wadium wynosi 69,94 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych 94/100)

 1. części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w Gminie Węgorzyno, woj. Zachodniopomorskie, w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno stanowiącej działkę nr 80/8 o powierzchni 25 m2 (pow. Całkowita 1,3870 ha).

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa nie zabudowana oznaczona numerem 80/8 o pow. 25 m2 (pow. Całkowita 1,3870 ha), położona w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, Gmina Węgorzyno.

Dzierżawa pod hodowlę drobiu w mieście.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 45,75 zł.

(1,50 zł/m2 + 22% VAT)

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego

Wadium wynosi 9,15 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych 84/100)

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgorzyno utracił ważność dnia 31.12.2003 r.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 03.07.2008 r. zapis dla przedmiotowych nieruchomości brzmi

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

 • tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej)

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

 • Natura 2000 „Ostoja Ińska”. Granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Termin wpłaty wadium upływa 11.02.2010 r.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 15.02.2010 r.

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO w WĘGORZYNIE

ul. RYNEK 1

pok. nr 14, I piętro:

 • o godz. 900 dla poz. nr 1,

 • o godz. 930 dla poz. nr 2,

 • o godz. 1000 dla poz. nr 3.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli spełniają warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.

 2. Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

 3. Wadium w wyżej wymienionej wysokości należy wnieść na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie oddział Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

 4. Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej wraz z dowodem osobistym przed rozpoczęciem przetargu.

 5. Pełnomocnicy biorący udział w przetargu winni okazać Komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwa.

Wadium wniesione na przetarg:

  1. podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczy czynsz dzierżawny,

  2. przepadnie na rzecz Gminy Węgorzyno, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,

  3. zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu,

  4. zostanie zwrócone uczestnikowi, który przetarg wygra, po podpisaniu umowy dzierżawy

  5. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu.

Warunki umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości:

 1. Dzierżawa na czas nieokreślony.

 2. Czynsz dzierżawny:

  1. poz. nr 1 i 2 płatny jest co roku w ratach kwartalnych: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada danego roku.

  2. poz. nr 3 płatny do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

 3. Wydanie Dzierżawcy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267.

Węgorzyno, dn. 13.01.2010 r.

Wywieszono dnia 13.01.2010 r.

Zdjęto dnia …………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 14-01-2010 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 14-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2010 12:16