herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

I przetarg ustny ograniczony na zbycie działek w Węgorzynie przy ul. Nowy Swiat


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 679/4 o pow. 0,0681 ha położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Nowy Świat, nie posiadająca urządzonej KW. Działka w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta położona w środkowym odcinku ul. Nowy Świat.

Cena wywoławcza wynosi 13 170,41 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 2 634,08 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 679/5 o pow. 0,0316 ha położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Nowy Świat, nie posiadająca urządzonej KW. Działka w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta położona w środkowym odcinku ul. Nowy Świat.

Cena wywoławcza wynosi 7 314,41 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 1 462,88 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tej zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Z uwagi na ograniczona możliwość zagospodarowania nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 679/2, 250/7, 413/73 położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno.

Przetargi odbędą się w dniu 1 marca 2010 r.:

- o godz. 900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 930 dla pozycji nr 2.

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 25.02.2010 r. o godz. 1500. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, w formie pisemnej.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Najpóźniej do dnia 25.02.2010 r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, należy wpłacić wadium w pieniądzu. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu

wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 402.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Wywieszono dnia 27.01.2010.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 27-01-2010 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 27-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2010 14:16