herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz. nr 295 w Sielsku


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Węgorzyno.

Przedmiotem dzierżawy jest:

 1. nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek po byłej szkole wyłączony z dzierżawy) położona w miejscowości Sielsko, Gmina Węgorzyno, woj. Zachodniopomorskie, stanowiąca działkę nr 295 o powierzchni 1,316 ha (pow. całkowita działki 1,70 ha).

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek po byłej szkole wyłączony z dzierżawy) oznaczona numerem 295 o pow. 1,316 ha - RIIIb-1,156 ha, RIVa-0,16 ha.

Dzierżawa pod jednoroczne uprawy polowe.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 4,4298 q żyta tj. 151,05 zł.

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego tj. 1,51 zł.

Wadium wynosi 30,21 zł (słownie: trzydzieści złotych 21/100)

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgorzyno utracił ważność dnia 31.12.2003 r.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 03.07.2008 r. zapis dla przedmiotowych nieruchomości brzmi

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

 1. część działki tereny usług - usługi oświaty

 2. część działki tereny rolne

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

 1. Natura 2000 „Ostoja Ińska”.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

a) działka położona w strefie „K” ochrony konserwatorskiej

Termin wpłaty wadium upływa 22.03.2010 r.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.03.2010 r. O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO w WĘGORZYNIE

ul. RYNEK 1pok. nr 14, I piętro:

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli spełniają warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.

 2. Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

 3. Wadium w wyżej wymienionej wysokości należy wnieść na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie oddział Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

 4. Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej wraz z dowodem osobistym przed rozpoczęciem przetargu.

 5. Pełnomocnicy biorący udział w przetargu winni okazać Komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwa.

Wadium wniesione na przetarg:

  1. podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczy czynsz dzierżawny,

  2. przepadnie na rzecz Gminy Węgorzyno, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,

  3. zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu,

  4. zostanie zwrócone uczestnikowi, który przetarg wygra, po podpisaniu umowy dzierżawy

  5. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu.

Warunki umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości:

 1. Dzierżawa na czas nieokreślony.

 2. Czynsz dzierżawny:

  1. poz. nr 1 i 2 płatny jest co roku w ratach kwartalnych: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada danego roku.

  2. poz. nr 3 płatny do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

 3. Wydanie Dzierżawcy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267.

Węgorzyno, dn. 23.02.2010 r.

Wywieszono dnia 23.02.2010 r.

Zdjęto dnia …………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 23-02-2010 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 23-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2010 07:56