Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

postanowienie o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


0x01 graphic

BURMISTRZ

WĘGORZYNA

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

0x08 graphic
e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Węgorzyno, dnia 15.06.2010 r.

Znak:WNRiOŚ.MJ.7624/13-12/09/10

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

 • art. 63 ust. 1 i ust. 2; art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 • § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poźn. zm.),

 • art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej „PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A.Potiechin, ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II z rozszerzeniem o wnioskowane działki nr 76 obręb Połchowo oraz nr 1222 i 663 obręb 1 miasta Węgorzyno

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II” z rozszerzeniem o wnioskowane działki nr 76 obręb Połchowo oraz nr 1222 i 663 obręb 1 miasta Węgorzyno

Uzasadnienie

W dniu 14.01.2010 r. do tut. organu wpłynął wniosek Pracowni Projektowej „PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A.Potiechin, ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II z rozszerzeniem o wnioskowaną działkę nr 76 obręb Połchowo i sprostowanie omyłki pisarskiej, w numerze ewidencyjnym działki położonej w obrębie Połchowo z nr 10/16 na nr 10/15. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 25.01.2010 r. poprzez zwiększenie zakresu inwestycji polegającego na rozszerzeniu decyzji o kolejne działki nr 1222 i 663 obręb 1 miasta Węgorzyno.

Pismem z dnia 29.01.2010 r. znak:WNRiOŚ.MJ.7624/13-11/09/10 tut. organ wezwał Pracownię Projektową „PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A.Potiechin do uzupełnienia wniosku o kartę informacyjną przedsięwzięcia i dokonanie opłaty skarbowej.

Uzupełnienie wnioseku przedłożono w dniu 15.02.2010 r.

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W toku trwania procedury stwierdzono, iż planowana inwestycja polegająca na budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II z rozszerzeniem o wnioskowane działki nr 76 obręb Połchowo oraz nr 1222 i 663 obręb 1 miasta Węgorzyno, kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 63 oraz pkt 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późno zm.) tj. „kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych" oraz „kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych". Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późno zm.), dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia..

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na:

 1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1,

 2. stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie (www.wegorzyno.pl),

 3. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.wegorzyno.pl)

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi, ani też zastrzeżenia co do projektowanej inwestycji.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym opracowania raportu oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i właściwego organu ochrony środowiska.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 Burmistrz Węgorzyna zwrócił się z pismem znak:WNRiOŚŻ.MJ.7624/13-11/10 z dnia 22.02.2010 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie wydania opinii, co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II z rozszerzeniem o wnioskowaną działkę nr 76 obręb Połchowo ze względu na lokalizację inwestycji na terenie obszaru Natura 2000. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie przedłożył opinii sanitarnej. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przewiduje się, że niewydanie przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Organem ochrony środowiska właściwym w niniejszej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, stosownie do art. 64 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie po przeanalizowaniu wniosku w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000, pismem z dnia 04.03.2010 r. (wpł. dn.08.03.2010 r.) znak RDOŚ-32-WSTK.I-6650-20/10/bm wezwał Burmistrza Węgorzyna do skorygowania przywołanego wyżej wniosku, który winien dotyczyć wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w związku z wnioskowana zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Węgorzyna przedłożył stosowne wyjaśnienia oraz dokonał korekty wniosku w dniu 22.03.2010 r.

W związku z faktem, iż organ ochrony środowiska nie mógł zająć stanowiska w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, pismem z dnia 09.04.2010 r. (wpł. dn. 15.04.2010 r.) znak RDOŚ- 32- WST.I.K-6650-20-2/09/bm Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wezwał Wnioskodawcę m.in. do podania informacji dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem: powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykorzystywania zasobów naturalnych oraz ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

Stosowne uzupełnienie przedłożono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie etapowo w dniu 19.04.2010 r. oraz w dniu 19.05.2010 r.

Opiniując potrzebę konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem znak: RDOŚ-32-WST.I.K-6650-20-3/10/bm z dnia 27.05.2010 r.- (wpł. 31.05.2010 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów oraz w/w postanowienia organu opiniującego, odstępując od wymogu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zobowiązania inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzono, iż planowana inwestycja polegająca na budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II z rozszerzeniem o wnioskowane działki nr 76 obręb Połchowo oraz nr 1222 i 663 obręb 1 miasta Węgorzyno, kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 63 oraz pkt 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późno zm.) tj. „kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych" oraz „kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych". Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późno zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja kwalifikuje się również do przedsięwzięć z Załącznika II pkt 10 lit. b Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175 z 5.7.1985, str. 40), zmienionej przez Dyrektywę Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywę Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r., tj. „przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów". Zgodnie z ww. Dyrektywą planowane przedsięwzięcie może podlegać ocenie wpływu na środowisko.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późno zm.), w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późno zm.), oraz w Załączniku III Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175 z 05.07.1985, str. 40), zmienionej przez Dyrektywę Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywę Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. - kryteria selekcji.

Wśród uwarunkowań o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszary Natura 2000 przesądziły:

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

 1. Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie i przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I, w północno - zachodniej części miasta Węgorzyno oraz na terenie przyległych miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie. Projektowane sieci zlokalizowane będą na działkach nr: 64, 674, 712, 711, 36/5, 37, 36/4, 1222, 663 obręb 1 miasta Węgorzyno; 10/6, 10/15, 10/23, 34, 45, 78, 93/1, 94/1, 99/6, 99/7, 104, 105, 107, 106, 89, 112/10, 112/11, 112/9, 130, 141, 76, 109, 129 obręb Połchowo, Gmina Węgorzyno.

Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 820, obręb 4 miasta Węgorzyno.

W ramach planowanej inwestycji istniejący wodociąg stalowy zlokalizowany w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej zostanie wymieniony na nowy, wykonany z polietylenu. Projektowana sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna będzie odprowadzać ścieki sanitarne z budynków w miejscowościach Runowo oraz Połchowo oraz w ul. Nowy Świat i w części ul. Runowskiej w kierunku oczyszczalni ścieków w Węgorzynie. Długość projektowanych sieci wyniesie około 1100 m dla sieci wodociągowej, około 3000 m dla sieci kanalizacji grawitacyjnej z PCV, około 2000 m dla sieci kanalizacji tłocznej z PE, około 1000 m dla sieci kanalizacji deszczowej z PCV. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w wzdłuż dróg gminnych, w ulicach o nawierzchni utwardzonej, poboczach niepokrytych szatą roślinną i powiatowych oraz w terenach rolnych, wzdłuż dróg.

Przedmiotowy zbiornik retencyjny o pojemności 300 m3 zlokalizowany zostanie w rejonie istniejącej stacji uzdatniania wody, na działce nr 820, obręb 4 miasta Węgorzyno. Zbiornik retencyjny wykonany ze stali lub betonu zostanie zaprojektowany w zagłębieniu istniejącej skarpy na terenie stacji uzdatniania wody.

Tereny przeznaczone pod przedmiotową inwestycje to tereny rolnicze z zabudową mieszkaniową jednorodzinną wraz z zapleczem gospodarskim oraz z zabudową wielorodzinną, z niewielką ilością drzew i krzewów, o łagodnie pofałdowanej rzeźbie terenu. Powierzchnia obszaru, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji wynosi około 0,05 km2.

Sieci wodociągowa i kanalizacyjne zostaną zaprojektowane i wykonane metodą wykopu otwartego oraz metodą przecisku pod istniejącymi drogami o nawierzchni ulepszonej (bez naruszania istniejących nawierzchni). Projektowane sieci wykonane zostaną z materiałów trwałych, o szczelnych połączeniach, nie oddziałujących negatywnie na środowisko. Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana z materiałów trwałych, odpornych na działanie ścieków, o szczelnych połączeniach. Studzienki kanalizacyjne wykonane zostaną ze szczelnych zbiorników betonowych lub PE, uniemożliwiających przedostanie się ścieków do gruntu.

 1. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami. W zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie są realizowane ani planowane przedsięwzięcia o podobnym charakterze oddziaływań na środowisko i obszary Natura 2000, w związku z czym stwierdza się, że nie zachodzi ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 1. Wykorzystania zasobów naturalnych.

Realizacja planowanej inwestycji wiązać się będzie z wykorzystaniem wody do płukania wodociągu, kanalizacji i projektowanego zbiornika retencyjnego. W fazie budowy realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wykorzystania energii w postaci paliw do środków transportu oraz maszyn budowlanych.

 1. Emisji i występowania innych uciążliwości.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko i obszary Natura 2000 sprowadzać się będzie do wpływu prowadzonych prac budowlanych na jakość powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowo-wodnego oraz środowiska przyrodniczego otaczającego terenu.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, zagrożenie dla stanu powietrza wynikać będzie z pracy sprzętu budowlanego, elektronarzędzi i środków transportu, powodujących emisję pyłu oraz produktów spalania oleju napędowego i benzyny. Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń występować będzie podczas realizacji robót budowlanych. Ilość potencjalnych zanieczyszczeń należy szacować jako bardzo niewielką. Można więc stwierdzić, że powstające zanieczyszczenia powietrza w trakcie budowy będą miały zasięg lokalny, występujący jedynie w otoczeniu terenu budowy.

Ponadto planowana inwestycja wiązać się będzie z emisją hałasu do środowiska, którego źródłem będą budowlane używane podczas budowy, urządzenia wibracyjne, urządzenia dźwigowe i środki transportu, mogące okresowo wpłynąć niekorzystnie na klimat akustyczny w okolicy placu budowy. Mając na uwadze fakt, że oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny terenu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ma charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczący jedynie czasu realizacji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, można przyjąć, że poziom okresowej akustycznej uciążliwości prac budowlanych będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy.

W fazie realizacji wpływ prowadzonych robót ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien się ograniczyć do niewielkich spływów zanieczyszczeń niesionych wodami opadowymi. Mogą to być różnego rodzaju spływy szlamu oraz wody opadowe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi wyciekającymi z maszyn i urządzeń technicznych. Sytuacje takie można skutecznie eliminować poprzez odpowiedni nadzór nad pracą tych urządzeń, a ewentualne oddziaływanie będzie powierzchowne, co wyklucza negatywny wpływ robót budowlanych na wody powierzchniowe i podziemne.

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą odpady, tj. gleba i kamienie, grunt z wykopów, wymieszany gruz i materiały z rozbiórki, tworzywa sztuczne oraz materiały izolacyjne. Odpady te zostaną zagospodarowane poprzez zagospodarowanie masy ziemi z wykopów na terenie budowy, przekazanie na składowisko odpadów lub przekazanie specjalistycznym firmom do odzysku lub utylizacji, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W celu bezpiecznego postępowania z odpadami Inwestor zobowiązuje się selektywnie magazynować odpady w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego punktach magazynowania oraz zapewnić systematyczny wywóz bądź zagospodarowanie powstających odpadów.

 1. Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Na etapie realizacji i eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się zastosowania niebezpiecznych substancji, mogących prowadzić do natychmiastowego powstania zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

 1. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

  1. Obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary wodno - błotne. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. W związku z powyższym nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

 1. Obszary wybrzeży.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary wybrzeży.

 1. Obszary górskie lub leśne.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary górskie. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach kompleksów leśnych, realizowana będzie w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie bez konieczności wycinki drzew i krzewów. Z uwagi na brak ingerencji w strukturę drzewostanów, stwierdza się, że zamierzona inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na obszary leśne.

 1. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami stref ochrony ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

 1. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Ostoja Ińska" (kod PLB320008), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej, w której występuje co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) oraz gniazduje ponad 140 gatunków ptaków. Przedmiotowy obszar stanowi bardzo ważną ostoję bielika i kilku innych gatunków drapieżnych, kilku gatunków kaczek i żurawia (> 1 % populacji krajowej). Na liście zagrożeń dla ww. obszaru znajdują się: zanieczyszczenia i eutrofizacja wód, spływ nawozów z pól, rekreacja pobytowa i wzrost penetracji terenu.

Przedmiotowa siec kanalizacyjna i wodociągowa zlokalizowana jest ponadto w odległości około 0,1 km na wschód od granic projektowanego zespołu przyrodniczo­krajobrazowego ZPK-VII pn. „Reska Węgorza pod Runowem" oraz w odległościach około 0,2 km i 0,7 km na północny wschód odpowiednio od projektowanych obszarów zespołów przyrodniczo-krajobrazowych ZPK-VIII pn. „Łąki nad Reską Węgorzą" i ZPK-IX pn. „Dolina Reskiej Węgorzy" oraz w odległości około 0,9 km na północny zachód od granic projektowanego zespołu przyrodniczo krajobrazowego ZPK-X pn. „Torfowisko pod Trawcem".

Projektowany zbiornik retencyjny zlokalizowany jest w odległości około 1,1 km na wschód od granic projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ZPK-VII pn. „Reska Węgorza pod Runowem" oraz w odległościach około 0,8 km i 2 km na północny wschód odpowiednio od projektowanych obszarów zespołów przyrodniczo­krajobrazowych ZPK-VIII pn. „Łąki nad Reską Węgorzą” i ZPK-IX pn. „Dolina Reskiej Węgorzy" oraz w odległości około 2,5 km na północny zachód od granic projektowanego zespołu przyrodniczo krajobrazowego ZPK-X pn. „Torfowisko pod Trawcem".

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajdują się również następujące projektowane obszary cenne przyrodniczo; OC-8 - ciekawe krajobrazowo dwa pagóry morenowe o wysokości 129 i 124 m n.p.m. zlokalizowane na południowy wschód od Węgorzyna, wzniesienia porośnięte lasem sosnowym z podrostem bukowym; OC-15 - lasy wodochronne w leśnictwie Węgorzyno oraz wzgórze o wysokości 137 m n.p.m., położone na terenach polnych z rozległym widokiem w stronę Węgorzyna i w kierunku Przytonia; oraz projektowane użytki ekologiczne UE-8 pn. „Gościsław", UE-17 pn. „Górne torfowiska", UE-14 pn. „Torfowisko Wiewiecko". W bliskim sąsiedztwie działki nr 820, obręb 4 miasta Węgorzyno, na której planuje się budowę zbiornika retencyjnego, znajduje się proponowany do objęcia ochroną pomnik przyrody PP-65 ­źródliska położone na terenie leśnym w granicach projektowanego ZPK- VIII pn. „Łąki nad Reską Węgorza", na grząskim zboczu w olsie porzeczkowym w postaci pojedynczych wysięków i małych kociołków.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego, jak również w odległości około 4,5 km na zachód od projektowanego użytku ekologicznego UE-8 pn. „Gościsław".

Zgodnie ze Standardowym Formularzem danych, wśród istniejących zagrożeń dla obszaru Natura 2000 pn. „Ostoja Ińska" wymienia się zanieczyszczenia i eutrofizację wód, spływ nawozów z pól oraz rekreację pobytową i wzrost penetracji terenu.

Dla obszarów projektowanych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych ZPK-V, ZPK-VIII, ZPK-IX oraz ZPK-X istotnymi zagrożeniami są zmiany stosunków wodnych oraz prowadzenie gospodarki leśnej.

Dla obszaru projektowanego użytku ekologicznego UE-8 istotnym zagrożeniem jest gospodarka leśna i rybacka oraz zmiana stosunków wodnych.

Dla obszaru projektowanego użytku ekologicznego UE-14 istotnym zagrożeniem jest ewentualna zmiana stosunków wodnych.

Dla obszaru projektowanego użytku ekologicznego UE-18 istotnym zagrożeniem jest dewastacja otoczenia jeziora.

Po przeanalizowaniu przytoczonych powyżej list zagrożeń dla niniejszych istniejących i projektowanych form ochrony przyrody stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II z rozszerzeniem o wnioskowane działki nr 76 obręb Połchowo oraz nr 1222 i 663 obręb 1 miasta Węgorzyno nie stanowi istotnego zagrożenia dla obszaru Natura 2000 pn. „Ostoja Ińska" oraz innych ww. projektowanych form ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza integralności wyznaczonych obszarów Natura 2000 oraz nie naruszy ich powiązań z innymi wyznaczonymi obszarami.

Biorąc pod uwagę fakt, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znacząco negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz charakter inwestycji i jej lokalizację względem obszarów objętych formą ochrony przyrody, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, stąd nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 - „Ostoja Ińska".

 1. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 1. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna przebiega częściowo przez obszary objęte ochroną konserwatorską o znaczeniu archeologicznym - projektowany odcinek sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Nowy Świat oraz ul. Runowskiej oraz na odcinku Łączącym m. Runowo-Pomorskie z m. Połchowo. Z uwagi na lokalizacje prac budowlanych objętych przedmiotowym wnioskiem w bezpośrednim sąsiedztwie pasów drogowych, w miejscach, jak również w miejscach w których uprzednio prowadzono prace budowlane sieci wodociągowych, można wykluczyć ryzyko negatywnych oddziaływań planowanej inwestycji na obszary mające znaczenie archeologiczne.

 1. Gęstość zaludnienia.

Projektowana inwestycja na przeważającym jej odcinku zlokalizowana jest poza obszarem zabudowanym. Częściowo trasa projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przebiega w granicach obszaru zabudowanego m. Węgorzyno oraz m. Runowo Pomorskie. W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji zlokalizowane są zabudowania ulic Węgorzyńskiej, Połchowskiej, Strzeleckiej, Spokojnej oraz Kolejowej w m. Runowo Pomorskie, jak również zabudowania miejscowości Połchowo oraz ul. Nowy Świat m. Węgorzyno, przewidziane do przyłączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

 1. Obszary przylegające do jezior.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior. Najbliżej położone jezioro Węgorzyno znajduje się w odległości około 1,3 km na południowy wschód od miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji.

 1. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 1. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt I i II, wynikające z:

 1. Zasięgu oddziaływania, obszaru geograficznego liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.

Przedsięwzięcie stanowi inwestycję lokalną, zlokalizowaną na terenie działek nr: 64, 674, 712, 711, 36/5, 37, 36/4, 1222, 663 obręb 1 miasta Węgorzyno; 10/6, 10/15, 10/23, 34, 45, 78, 93/1, 94/1, 99/6, 99/7, 104, 105, 107, 106, 89, 112/10, 112/11, 112/9, 130, 141, 76, 109, 129 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajdą się mieszkańcy kilkudziesięciu budynków mieszkalnych, przewidzianych do przyłączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz ze względu na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostanie przeprowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska, eliminujący negatywne oddziaływanie, takie jak: nadmierny hałas, emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, stwierdza się, iż oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz ludzi wynikające z jego realizacji zamknie się w granicach przedmiotowych działek.

 1. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Ze względu na charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczpospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

 1. Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne spowodowane pracą maszyn budowlanych. W czasie realizacji i eksploatacji zadania inwestycyjnego może nastąpić okresowe, krótkotrwałe przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie obszarów chronionych akustycznie zlokalizowanych w m. Runowo Pomorskie, Węgorzyno oraz Połchowo, wzdłuż odcinka projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Nowy Świat, m. Węgorzyno oraz w rejonie ulic Węgorzyńskiej, Strzeleckiej, Połchowskiej, Spokojnej Kolejowej m. Runowo Pomorskie, jak również w rejonie m. Połchowo na odcinku projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej równym około 600 m. Podobnie zanieczyszczenia powietrza powstające w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny i wystąpią w otoczeniu placu budowy.

Wpływ prowadzonych robót na wody podziemne i powierzchniowe ograniczy się do niewielkich spływów niesionych z wodami opadowymi, które eliminowane będą poprzez właściwy nadzór nad pracami budowlanymi.

Oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją analizowanego przedsięwzięcia, przez wzgląd na jego charakter, nie będą wywierały znaczącego wpływu na ludzi oraz środowisko przyrodnicze otaczającego terenu. Zarówno wielkość jak i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia w fazie eksploatacji nie wykroczy poza granice działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny.

 1. Prawdopodobieństwa oddziaływania.

Wykonywanie prac budowlanych na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji może się wiązać z okresowymi uciążliwościami dla otoczenia w postaci hałasu związanego z pracą maszyn budowlanych, oraz w postaci zanieczyszczeń powietrza (spaliny, pylenie) i zanieczyszczeń wód powierzchniowych paliwem lub olejami. W trakcie prowadzenia robót wykorzystany zostanie sprzęt budowlany utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dopuszczającymi go do stosowania. Przy odpowiedniej, standardowej organizacji robót budowlanych uciążliwości te nie powinny przekroczyć poziomów dopuszczalnych, zagrożenia dla środowiska ocenia się więc jako nieduże, o charakterze okresowym.

 1. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Przy zachowaniu warunków ochronnych, tj. m.in. zastosowanie sprzętu zgodnego z normami ochrony środowiska i przepisami dopuszczającymi go do stosowania, zagospodarowanie i utylizację odpadów powstałych podczas realizacji prac budowlanych, wszelkie wymienione prawdopodobne możliwości oddziaływania na środowisko związane z etapem realizacji inwestycji ustąpią z chwilą zakończenia prac budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji, emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter krótkotrwały. Nie spowoduje trwałych zmian w środowisku atmosferycznym i zakończy się wraz z chwilą zakończenia realizacji inwestycji. Hałas emitowany w trakcie prowadzenia prac będzie hałasem okresowym. Charakteryzować go będzie duża dynamika zmian i odwracalność (zanik bezpośrednio po zakończeniu robót).

Wobec powyższego, działając w trybie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 227), mając na uwadze fakt, że przedłożone materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoliły ocenić w sposób wystarczający jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody, niniejszym postanowieniem odstępuję od wymogu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i na obszary Natura 2000.

Informacja w tym zakresie zostanie udostępniona opinii publicznej, poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.wegorzyno.pl. Ponadto informacja o niniejszym postanowieniu zostanie zawarta w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miejski w Węgorzynie.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia nie służy stronom zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.

Z up. BURMISTRZA

Zofia Makarec

z-ca Burmistrza Węgorzyna

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca:

Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” s.c.

P.Petrus i A.Potiechin

ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin

 1. Urząd Miejski w Węgorzynie -WIKIiR

 2. A/a.

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin

  1. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez

  1. Strony postępowania w trybie art. 74 ust.3 w/cyt ustawy

w związku z art. 49 kpa - tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Węgorzyno

i strona internetowa www.bip.wegorzyno.pl

11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janinia Mazuro 18-06-2010 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 18-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2010 08:24