herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg ograniczony - Runowo Pomorskie ul. Strzelecka


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. zabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 82/1 o pow. 0,0184 ha położona przy ulicy Strzeleckiej w Runowie Pomorskim w obrębie ewidencyjnym Połchowo, Gmina Węgorzyno, posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą
    nr SZ1L/00010782/4. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta. Zabudowę działki stanowi budynek garażu murowanego z płyt betonowych o powierzchni zabudowy 15 m2. Na gruncie działki rośnie kilka drzew owocowych. Teren działki płaski. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Strzeleckiej. Działka może być sprzedana na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza wynosi 9 364,01 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 1 872,80 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 82/2 o pow. 0,0183 ha położona w obrębie ewidencyjnym Połchowo, miejscowość Runowo Pomorskie, Gmina Węgorzyno, posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą nr SZ1L/00010782/4. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta. Położona przy ul. Strzeleckiej. Na gruncie działki rośnie kilka drzew owocowych. Teren działki płaski. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Strzeleckiej. Działka może być sprzedana na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza wynosi 4 557,21 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 911,44 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 83, 88/2, 81 położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie.

Przetargi odbędą się w dniu 20 września 2010 r.:

- o godz. 1000 dla pozycji nr 1,

- o godz. 1030 dla pozycji nr 2.

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 15.09.2010 r. o godz. 1500 . Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, w formie pisemnej.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, do dnia 15.09.2010 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać Komisji Przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy biorący udział w przetargach powinni okazać Komisji Przetargowej aktualne pełnomocnictwa.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 25 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie 091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął
i został podany w wykazie.

Wywieszono dnia 20.08.2010 r.

Zdjęto dnia ………………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 20-08-2010 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 20-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2010 12:14