herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

I przetarg na wieczyste użytkowanie działki w obr. nr 1 m. Węgorzyno


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie na okres 99 lat
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana działka gruntu
o nr ewidencyjnym 1238/8 o pow. 0,0204 ha położona w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą nr SZ1L/00014948/1. Grunt działki płaski ograniczony od ul. Runowskiej zagospodarowaną skarpą. Działka położona jest w strefie centralnej miasta, narożnie przy ul. Jagiellońskiej i Runowskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

Cena wywoławcza wynosi 11 504,60 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 2 300,92 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 03.07.2008 r. w/w działka posiada następujące zapisy:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego,

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

  • działka położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość jest sprzedawana na użytkowanie wieczyste w celu budowy budynku usługowego. Nabywca jest zobowiązany do rozpoczęcia budowy w ciągu jednego roku i zakończenia w ciągu dwóch lat.

Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącą 25% ceny gruntu (wraz
z podatkiem VAT) należy wpłacić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej (decyduje data wpływu).

Opłaty roczne wynosić będą 3% ceny gruntu (wraz z podatkiem VAT) i termin ich wnoszenia upływa 31 marca każdego roku począwszy od 1 stycznia 2011 roku przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku jeżeli wartość tej nieruchomości ulega zmianie. Nabywca jest zobowiązany do rozpoczęcia budowy w ciągu jednego roku
i zakończenia w ciągu dwóch lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2010 r. o godzinie 900 - dla pozycji nr 1 w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym
w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 12 października 2010 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Osoby fizyczne chcące wziąć udział w przetargu powinny posiadać przy sobie dowód osobisty, numer NIP oraz dowód wpłaty wadium, natomiast osoby prawne powinny posiadać przy sobie aktualny odpis z KRS oraz dowód wpłaty wadium.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie
i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany
w wykazie.

BURMISTRZ WĘGORZYNA

GRAŻYNA KARPOWICZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 08-09-2010 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 08-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2010 09:49