herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Dzierzawa działki


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2010 r. Nr 201, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości

zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, stanowiącej działkę nr 1251/5 o powierzchni 8 m2. Dzierżawa pod parkowanie samochodu.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 14,64 zł.

(1,50 zł/m2 + podatek VAT 22%))

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego

Wadium wynosi 3,22 zł (słownie: trzy złote 22/100)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno utracił ważność dnia 31.12.2003 r.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno zapis dla przedmiotowej nieruchomości brzmi:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

- Działka położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Termin wpłaty wadium upływa 30.09.2010 r.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05.10.2010 r. O GODZ. 900

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO w WĘGORZYNIE

ul. RYNEK 1

pok. nr 14, I piętro:

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli spełniają warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.

 2. Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

 3. Wadium w wyżej wymienionej wysokości należy wnieść na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

 4. Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej wraz z dowodem osobistym przed rozpoczęciem przetargu.

 5. Pełnomocnicy biorący udział w przetargu winni okazać Komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwa.

Wadium wniesione na przetarg:

 1. podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczy czynsz dzierżawny,

 2. przepadnie na rzecz Gminy Węgorzyno, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,

 3. zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu,

 4. zostanie zwrócone uczestnikowi, który przetarg wygra.

Warunki umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości:

 1. Dzierżawa na czas nieokreślony.

 2. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

 3. Wydanie Dzierżawcy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267.

BURMISTRZ WĘGORZYNA

GRAŻYNA KARPOWICZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 08-09-2010 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 08-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2010 09:49