Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Postanowienie o zawieszeniu postepowania


0x01 graphic

BURMISTRZ WĘGORZYNA

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

0x08 graphic
e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Węgorzyno, dnia ….09.2010 r.

Znak:WNRiOŚ/MJ/7624/1-3/10

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

 • art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227/,

 • art. 101 § 1, § 3 i art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

p  o  s  t  a  n  a  w  i  a  m

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Ginawa” o powierzchni nie większej niż 25 ha, położonego w miejscowości Ginawa, Gmina Węgorzyno, Powiat Łobez” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e

W dniu 15.02.2010 r. do tut. organu wpłynął wniosek Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin z dnia 10.02.2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Ginawa” o powierzchni nie większej niż 25 ha, położonego w miejscowości Ginawa, Gmina Węgorzyno, Powiat Łobez”

W dniu 25.02.2010 r. Burmistrz Węgorzyna zwrócił się z pismami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie opinią sanitarną z dnia 12.03.2010 r. (wpł. dnia 18.03.2010 r.) znak: PS-N-NZ-4071/7/370/HŻ/2010 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem znak: RDOŚ-32-WST.I.K-6650-30/10/pj z dnia 12.03.2009 r. (wpł. 17.03.2010 r.) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, § 3 ust. 1 pkt 40 ppkt a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późno zm.) oraz Załącznika III Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 03 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko - kryteria selekcji, Burmistrz Węgorzyna wydał w dniu 30 marca 2010 r. postanowienie znak: WNRiOŚ.MJ.7624/1-2/10, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

            Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

            Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

            Powyższe postanowienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz wysłano dla sołtysa z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Ginawa. Obwieszczenie umieszczono również na stronie internetowej Gminy Węgorzyno.

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca:

Szczecińskie Kopalnie

Surowców Mineralnych S.A.

ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

ul. Niepodległości 35

73-150 Łobez

 1. Pani Elżbieta Cieloszyk

ul. Jarogniewa 12/2 , 71-664 Szczecin

 1. Pan Zygmunt Cieloszyk

ul. Jarogniewa 12/2 , 71-664 Szczecin

 1. Pan Janusz Ciaputa

ul. Zdrojowa 2A, 71-481 Szczecin

 1. Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński

 1. A/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin

 1. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez

 1. Tablica ogłoszeń w m. Ginawa

 2. Strony postępowania oraz informacja na:

 • tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1,

 • strona internetowa Urzędu Miejskiego (www. bip.wegorzyno.pl),

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janinia Mazuro 08-09-2010 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 08-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2010 13:07