herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Dzierżawa działki na cele rolne 1/16 w Runowie Pomorskim


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Węgorzyno, położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo,
Gmina Węgorzyno.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Połchowo, Gmina Węgorzyno, woj. Zachodniopomorskie, stanowiąca działkę nr 1/16 o pow. 27,14 ha. Dzierżawa wyłącznie pod jednoroczne uprawy polowe na okres 3 lat.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 52,7936 q żyta tj. 1800,26 zł.

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego, tj. 0,5279 q (18,00 zł)

Wadium wynosi 360,05 zł (20 % wywoławczego czynszu dzierżawnego)

Termin wpłaty wadium upływa 26.10.2010 r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno utracił ważność
dnia 31.12.2003 r. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 03.07.2008 r. zapis dla przedmiotowej nieruchomości brzmi:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny działalności gospodarczej P- produkcji, BS - bazy składu;

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska, granica Ińskiego Parku Krajobrazowego;

Kierunki modernizacji i rozwoju układu komunikacji oraz sieci uzbrojenia technicznego:

- strefa rozwoju elektrowni wiatrowych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02.11.2010 r. O GODZ. 900

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO w WĘGORZYNIE

ul. RYNEK 1

pok. nr 14, I piętro:

Warunki przetargu:

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli spełniają warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestniczące
   w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, natomiast osoby prawne aktualny odpis z KRS.

  2. Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

  3. Wadium w wyżej wymienionej wysokości należy wnieść na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020
   w Banku Spółdzielczym w Goleniowie oddział Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

  4. Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej wraz
   z dowodem osobistym przed rozpoczęciem przetargu.

  5. Pełnomocnicy biorący udział w przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwa.

Wadium wniesione na przetarg:

  1. podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczy czynsz dzierżawny,

  2. przepadnie na rzecz Gminy Węgorzyno, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,

  3. zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu,

  4. zostanie zwrócone uczestnikowi, który przetarg wygra.

Warunki umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości:

 1. Dzierżawa na okres 3 lat.

 2. Czynsz dzierżawny płatny jest co roku w ratach kwartalnych: do 15 marca, do 15 maja,
  do 15 września i do 15 listopada danego roku.

 3. Wydanie Dzierżawcy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267.

BURMISTRZ WĘGORZYNA

GRAŻYNA KARPOWICZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 05-10-2010 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2010 13:31