Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rokowania Węgorzyno ul Zielona


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż ni*ej wymienionych nieruchomości:

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz.

pow. w ha

adres nierucho-

mo*ci

Części składowe i cena w zł

cena w zł

zaliczka w zł -20%

Dyspozycja w Studium uwarunkowań do

planu

dodatkowe informacje

310/1

0,1085

W*gorzyno ul

Zielona 19, obr.4

15.360 - grunt

15.360

3.072

zab. mieszk. jednor

z us*ugami nieuci*

*liwymi KW 78466

bez

obci**e*

310/3

0,1084

W*gorzyno ul.

Zielona 17, obr.4

15.360 - grunt

15.360

3.072

zab. mieszk. jednor

z us*ugami nieuci*

*liwymi KW 78467

bez

obci**e*

Sprzeda* gruntu nie podlega opodatkowaniu.

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości. Jeżeli wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

W rokowaniach uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 05.03.2004r. wpłacą wymaganą zaliczkę na konto UM nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty zaliczki na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości lub promes* / przyrzeczenie wydania zezwolenia/. Pełnomocnicy uczestników rokowań winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy rokowań lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna..

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia rokowań dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze rokowań, pomniejszonej o zaliczkę na konto nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia opłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj*cego do zawarcia umowy notarialnej, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Rokowania odbędą się dnia 09.03.2004 r. o godz. 9,30

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul.Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników.

Ze szczegółowymi informacjami o rokowaniach zapoznać się można w UM w Węgorzynie w pokoju nr 18 lub telefonicznie /091/ 39-71- 402, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39-71-483. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonych rokowań.

W*gorzyno, dnia 16.02.2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-02-2004 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2004 14:57