herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


0x01 graphic

BURMISTRZ WĘGORZYNA

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

0x08 graphic
e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Węgorzyno 12.10.2010 r.

Znak: WNRiOŚ.MJ.7624/13-15/09/10

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Burmistrz Węgorzyna
zawiadamia


że w dniu 27 września 2010 r. została wydana decyzja znak: WNRiOŚ.MJ.7624/13-14/09/10 zmieniająca decyzje ostateczną znak:WNRiOŚ.MJ.7624/13-6/09 z dnia 04.12.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II z rozszerzeniem o wnioskowane działki nr 76 obręb Połchowo oraz nr 1222 i 663 obręb 1 miasta Węgorzyno.

Decyzja dotycząca przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinia uzyskana od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego Węgorzyna przy ul. Rynek 1, Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, (pok. Nr 26) w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 -1530, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Burmistrza Węgorzyna

Zofia Makarec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janinia Mazuro 20-10-2010 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 20-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2010 15:22