Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg nieogr. wyk projekt. bud. w Wiewiecku


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 7 - Pan Paweł Malinowski, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl. Specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

 • Krzysztof Paluch, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00,

 • Leszek Romanowicz, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia - wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Budowa wodociągu w m. Wiewiecko w kierunku posesji Wiewiecko 1” na dostarczonych przez Zamawiającego mapach.
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

 1. uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 2. wykonania dokumentacji projektowej w zakresie :

  1. projektu wykonawczego - 5 kpl.

  2. kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót - 1 kpl.

  3. kosztorysów nakładczych (ślepych) - 1 kpl.

 3. uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę,

 4. sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: WIKiOŚ/341-3/04.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, Gmina Węgorzyno - projekt dla części miejscowości Wiewiecko.

Termin wykonania zamówienia - do 150 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - uprawnienia budowlane wynikające z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. cena ryczałtowa brutto za sporządzenie projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz kompletem kosztorysów - znaczenie 70%.

 2. cena ryczałtowa brutto za jeden przyjazd w ramach sprawowania nadzoru autorskiego - znaczenie 10%,

 3. Termin wykonania - termin dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo - technicznej wraz z pozwoleniem na budowę - liczony od dnia otrzymania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - znaczenie 20%,

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 15 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 31.05.2004 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2004 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 10 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 18-05-2004 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2004 08:40