herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu w Cieszynie nr 169/38 i 169/39


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

 1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 169/38 o pow. 0,0884 ha położona w obrębie ewidencyjnym Cieszyno, Gmina Węgorzyno, posiadająca urządzone
  Księgę Wieczystą nr SZ1L/00015305/2. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta
  i płaskim ukształtowaniu terenu.

Cena wywoławcza wynosi 25 266,39 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 053,28 zł.

 1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 169/39 o pow. 0,0786 ha położona w obrębie ewidencyjnym Cieszyno, Gmina Węgorzyno, posiadająca urządzone
  Księgę Wieczystą nr SZ1L/00015306/9. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta
  i płaskim ukształtowaniu terenu.

Cena wywoławcza wynosi 23 105,53 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 4 621,11 zł.

 1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 169/61 o pow. 0,0803 ha położona w obrębie ewidencyjnym Cieszyno, Gmina Węgorzyno, posiadająca urządzone
  Księgę Wieczystą nr SZ1L/00015332/0. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu
  i płaskim ukształtowaniu terenu.

Cena wywoławcza wynosi 22 740,26 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 4 548,05 zł.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej
nr XVI/169/99 z dnia 29.12.1999 r. (dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 107) zapisy dla w/w działek brzmią: UTLu- tereny zabudowy letniskowej z usługami (handel, gastronomia itp.).

Przetargi odbędą się w dniu 15.11.2010 r.:

- o godz. 930 dla pozycji nr 1,

- o godz. 1000 dla pozycji nr 2,

- o godz. 1030 dla pozycji nr 3,

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym
w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 10.11.2010 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałaączęść ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wpłaty.

Osoby fizyczne chcące wziąć udział w przetargu powinny posiadać przy sobie dowód osobisty,
nr NIP oraz dowód wpłaty wadium, natomiast osoby prawne powinny posiadać przy sobie aktualny odpis z KRS oraz dowód wpłaty wadium.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

BURMISTRZ WĘGORZYNA

GRAŻYNA KARPOWICZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 21-10-2010 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 21-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2010 12:41