Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


0x01 graphic

BURMISTRZ WĘGORZYNA

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

0x08 graphic
e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Węgorzyno 19.10.2010 r.

Znak: WNRiOŚ.MJ.7624/13-21/09/10

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pózn. zm.), zawiadamiam, że tut. organ zakończył postępowanie prowadzone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II z rozszerzeniem o wnioskowane działki nr 52/3 i 35/2 obręb Połchowo, Gmina Węgorzyno.

Informuję, że w toku powyższego postępowania wydano po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie -Postanowienie z dnia 30.09.2010 r. znak: WNRiOŚ.MJ.7624/13-20/09/10 określające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II z rozszerzeniem o wnioskowane działki nr 52/3 i 35/2 obręb Połchowo, Gmina Węgorzyno.

W związku z powyższym, zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z przedmiotowym postępowaniem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie: www.bip.wegorzyno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zastępca Burmistrza Węgorzyna

Zofia Makarec

Otrzymują:

    1. Wnioskodawca:

Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” s.c.

P.Petrus i A.Potiechin

ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin

  1. Urząd Miejski w Węgorzynie -WIKIiR

  2. A/a.

Do wiadomości:

    1. Strony postępowania w trybie art. 74 ust.3 w/cyt ustawy

w związku z art. 49 kpa - tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Węgorzyno

i strona internetowa www.bip.wegorzyno.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janinia Mazuro 27-10-2010 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 27-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2010 10:07