Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rokowania na sprzedaż działki w Brzeźniaku


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości po*o*onych w Brzeźniaku, w gm. W*gorzyno

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz.

pow. w m2

cena w zł

Zaliczka

20%

po*o*enie

Dyspozycja w Studium uwarunkowań do planu

Nr KW

103/2

1.696

19.081

3.817

Brze*niak 3d

zab. mieszk. jednorodz. z mo*liw. lokaliz. zabu. us*ugowej nieuci**l

lub pod bud. letniskowe.

KW 77852

103/3

1.737

19.508

4.292

Brze*niak 3 e

Jw.

KW 77853

103/5

1.468

17.044

3.409

Brze*niak 3 f

Jw.

KW 77855

107/4

1.605

17.337

3.468

Brze*niak 3 a

Jw.

KW 77859

107/5

1.464

16.824

3.365

Brze*niak 3 b

Jw.

KW 77860

107/6

1.499

17.190

3.438

Brze*niak 3 c

Jw.

KW 77861

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic

Jeżeli wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

W cenie zawarta jest 22% stawka VAT.

W rokowaniach uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 06.09. 2004 r. wpłacą wymaganą zaliczkę na konto Urzędu Miejskiego nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty zaliczki na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Spółki prawa handlowego winny przedłożyć: aktualny odpis z KRS-u (termin ważności 1 miesiąc od daty wydania lub aktualizacji), uchwałę Zgromadzenia wspólników na nabycie nieruchomości, pisemne oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U.Nr 54,poz.245 z 1996r

z dalszymi zmianami), nr REGON

Analogiczne dokumenty jak spółki winny przedłożyć inne jednostki organizacyjne.Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie MSW na nabycie nieruchomości lub promes* / przyrzeczenie wydania zezwolenia /.

Pełnomocnicy uczestników rokowań winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy rokowań lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość, obywatelstwo oraz nr NIP i PESEL jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu lub zamknięciu rokowań,( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).Po odbiór zaliczki wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającej punk kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba, że w dniu w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego o przekazaniu zaliczki na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia rokowań dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze rokowań, pomniejszonej o zaliczkę na konto nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku mającego siedzibę w Urzędzie Miejskim. Datą uiszczenia wpłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj*cego do zawarcia umowy notarialnej, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Rokowania odbędą się dnia 09.09.2004r. o godz. 10,00w Urzędzie Miejskim

w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro

Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników.Ze szczegółowymi informacjami o rokowaniach zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie /091/ 39-71-402, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39-71-483. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

W*gorzyno, dnia 23.08.2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 24-08-2004 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2004 15:04