herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

I przetarg na sprzedaż działki w Cieszynie wraz z udziałem w drodze


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki
o nr ewidencyjnym 169/41 o pow. 0,1411 ha oraz udział 1/5 części w działce nr 169/46 o pow. 0,0939 ha (droga wewnętrzna) położonej w obrębie Cieszyno, Gmina Węgorzyno. Działka 169/41 posiada urządzoną Księgę wieczystą Nr SZ1L/00015308/3, natomiast działka nr 169/46 posiada urządzoną Księgę wieczystą
Nr SZ1L/00015313/1. Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w pobliżu jeziora Woświn. Teren pod zabudowę położony przy nie urządzonej drodze wewnętrznej. Grunt działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 36 260,00 zł (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).

Wadium wynosi 7 252,00 zł.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/169/99 z dnia 29.12.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 107) zapisy dla w/w działki brzmi: UTLu - tereny zabudowy letniskowej z usługami (handel, gastronomia itp.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2011 r. o godz. 1000

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego
w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego
w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 07 stycznia 2011 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego
w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Wywieszono dnia 03.12.2010 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 03-12-2010 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Baran 03-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2010 13:57