Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na Dowóz Uczniów


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 1 - Pan Paweł Malinowski, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00,

Opis przedmiotu zamówienia - przewóz uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim.
Usługa transportowa obejmuje:

  • przewóz uczniów w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim.

  • liczba przewożonych uczniów - 15,

  • długość trasy przewozu wynosi 137 km dziennie.

  • liczba dni świadczenia usługi w miesiącu - średnio 20 dni.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - 60115000-7 - Usługi samochodowego transportu osób.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-5/05.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, Węgorzyno - Radowo Wielkie.

Termin wykonania zamówienia - od dnia 01 września 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Cena - cena ryczałtowa za 1km przewozu uczniów - znaczenie 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 30.06.2005 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2005 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

od dnia 09czerwca 2005 r. - do dnia 30 czerwca 2005 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 09-06-2005 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2005 09:45