Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na sprzedaż działek Gardno Winniki


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnego zasobu nieruchomości

1. nr dz.

2.pow.

3.nr KW

Położenie i opis

1.Cena wyw. zł brutto

2.Równowart

w EURO na

22.06.2005r w/g

kursu NBP

Wadium w zł

20%

1.Zapis w obowiązującym do dnia

31.12.2003r PZP

2.Zapis w Studium - Uchwała Rady Miejskiej

z dnia 21.06.2002 nr XXXIX/422/2002

Minimalne

postąpienie w zł

21/2

0,22

brak

Gardno 6.Działka położona przy drodze. Sklasyfikowana jako Bp. Na działce są 3 słupy energetyczne linii napowietrznej nn. Na działce znajdują się szopy drewniane. działka i budynki nie są przedmiotem dzierżawy.

1. -9.450,00

z VAT

2. - 2.328,31

1890,00

1. MN zabudowa mieszkaniowa istniejąca.

Możliwość uzupełnienia zabudowy poza

strefami uciążliwości. Dopuszczalna

adaptacja na funkcje usługowe

nieuciążliwe.

2. Studium: Tereny zabudowy mieszkaniow.

i zagrodowej o niskiej intensywności

jednorodzinnej i zagrodowej.

100

140

0,03

brak

Winniki. zapis wg. ewidencji W ( rów)

Działka niezabudowana

1 -430,00

bez VAT

2 - 106,13

86

1. Tereny rolne

2. Tereny rolne. Strefa rozwoju gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Teren położony w otulinie IPK.

10

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty w wysokości 900 zł. wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

W przetargu uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 28.07.2005 r. wpłacą wymagane wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskim. Datą uiszczenia wpłaty wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Spółki prawa handlowego winny przedłożyć:

aktualny odpis z KRS-u(termin ważności 1 miesiąc od daty wydania lub aktualizacji),uchwałę Zgromadzenia wspólników na nabycie nieruchomości, pisemne oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U.Nr 54,poz.245 z 1996r z dalszymi zmianami), nr REGON.Analogiczne dokumenty jak spółki winny przedłożyć inne jednostki organizacyjne. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie MSW na nabycie nieruchomości lub promes* / przyrzeczenie wydania zezwolenia /.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy przetargu lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość, obywatelstwo oraz nr NIP i PESEL jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, a w odniesieniu do nieruchomości rolnych dokumenty

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).Po odbiór wadium wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającej punk kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba, że w dniu w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze przetargu, pomniejszonej o wadium na konto nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku mającego siedzibę w Urzędzie Miejskim. Datą uiszczenia wpłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj*cego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg rozpocznie się dnia 02 sierpnia 2005r. o godz 12 w Urzędzie Miejskim

w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie, powyżej ceny wywoławczej.

Informacji w sprawie przetargu oraz obowiązku ciążącego na nabywcy w przypadku nabywania nieruchomości rolnych udziela się w pokoju nr 25 Urzędu Miejskiego w Węgorzynie lub telefonicznie /091/ 39-71-402, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28, lub telefonicznie /091/ 39-71-483.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

W*gorzyno, dnia 30.06.2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 05-07-2005 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 08:56