herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 578 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki
o nr ewidencyjnym 578 o pow. 0,1259 ha położonej w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, posiadającej urządzoną KW nr SZ1L/00023760/8. Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, położona w strefie peryferyjnej miasta w kompleksie działek nie zabudowanych. Teren płaski stanowiący prostokąt o wymiarach około 10 m x 120 m.

Cena wywoławcza wynosi 25 020,00 zł (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).

Wadium wynosi 5 004,00 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 03.07.2008 r. w/w działka posiada następujące zapisy:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej);

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Na dzień 04.01.2011 r. Burmistrz Węgorzyna ogłosił I przetarg ustny nieograniczony który zakończył się wynikiem negatywnym

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2011 r. o godz. 1000

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego
w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego
w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 13 czerwca 2011 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz
w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim, II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie 91 397 12 67, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie 91 397 12 51.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Wywieszono dnia 18.05.2011 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………….

Z up. BURMISTRZA

Marta Banasik

SEKRETARZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 19-05-2011 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2011 14:28