Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na sprzedaż działek


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnego zasobu nieruchomości.

1. nr dz.

2.pow.ha

3.nr KW

Położenie i opis

1.Cena wyw. zł brutto

2.Równowart

w EURO na

25.07.2005r

Wadium w zł

20%

1.Zapis w obowiązującym do dnia

31.12.2003r PZP

2.Zapis w Studium - Uchwała Rady Miejskiej

z dnia 21.06.2002 nr XXXIX/422/2002

307

0,1751

brak

Węgorzyno obręb nr 4

ul. Zielona 22, niezabudowana

1. - 30.630,0

z VAT

2. -7.450,38

6.126,0

1.Teren zabudowy mieszkaniowej, głównie

jednorodzinnej do uzupełnienia z zab. o

podobnym charakterze. Dopuszcza się

łączenie funkcji mieszk. z drobnymi

usługami o nie kolizyjnym charakterze.

Symbol 20 MN.

2. Uwarunkowania: Teren ogrodów.

Kierunki: Strefa rozwoju zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej

intensywności.

302

0,1116

Węgorzyno obręb nr 4

ul. Zielona 27 niezabudowana

1 - 19.820,0

z VAT

2 - 4.823,41

3.964,0

jak wyżej

810/2

0,0621

17156

Węgorzyno, obr, nr 3 ,działka niezabudowana, położona u zbiegu ulic Sikorskiego i Witosa

1 - 13.990,0

z VAT

2 - 3.402,90

2.798,0

1.Teren zabudowy mieszkaniowej, głównie

jednorodzinnej do uzupełnienia z zab. o

podobnym charakterze. Dopuszcza się

łączenie funkcji mieszk. z drobnymi

usługami o nie kolizyjnym charakterze.

Symbol 20 MN.

2.Studium:

Uwarunkowania: Teren zieleni parkowej.

Znajduje się w otulinie IPK .Strefa B ochrony

konserwatorskiej. Uzgodnienia z WKZ.

Kierunki: Teren priorytetowych działań

inwestycyjnych. Teren wskazany do objęcia

zapisami planu zagospodarowania

810/3

0,0603

17157

Węgorzyno, obręb nr 3

ul. Wł. Sikorskiego 8

1- 13.460,0

z VAT

2 - 3.373,98

2.692,0

jak wyżej

810/4

0,0664

17158

Węgorzyno, obręb nr 3

ul. Wł. Sikorskiego 10

1-14.630,0

z VAT

2- 3.558,57

2.926,0

jak wyżej

810/10

0,0560

17163

Węgorzyno, obręb nr 3

ul. Wł. Sikorskiego 11

1- 12.470,0

z VAT

2- 3.033,18

2.494,0

jak wyżej

810/11

0,0562

17164

Węgorzyno, obręb nr 3

ul. Wł. Sikorskiego 13

1- 12.520,0

z VAT

2 - 3.045,34

2.504,0

jak wyżej

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty w wysokości 900 zł. wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

W przetargu uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 05.09.2005 r. wpłacą wymagane wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskim. Datą uiszczenia wpłaty wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Spółki prawa handlowego winny przedłożyć:

aktualny odpis z KRS-u(termin ważności 1 miesiąc od daty wydania lub aktualizacji),uchwałę Zgromadzenia wspólników na nabycie nieruchomości, pisemne oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U.Nr 54,poz.245 z 1996r z dalszymi zmianami), nr REGON.Analogiczne dokumenty jak spółki winny przedłożyć inne jednostki organizacyjne. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie MSW na nabycie nieruchomości lub promes* / przyrzeczenie wydania zezwolenia /.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy przetargu lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość, obywatelstwo oraz nr NIP i PESEL jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, a w odniesieniu do nieruchomości rolnych dokumenty

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).Po odbiór wadium wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającej punk kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba, że w dniu w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze przetargu, pomniejszonej o wadium na konto nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku mającego siedzibę w Urzędzie Miejskim. Datą uiszczenia wpłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj*cego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg rozpocznie się dnia 09 września 2005r. o godz 10 w Urzędzie Miejskim

w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie, powyżej ceny wywoławczej.

Informacji w sprawie przetargu udziela się w pokoju nr 25 Urzędu Miejskiego w Węgorzynie lub telefonicznie /091/ 39-71-402, a w sprawach zabudowy, zagospodarowania i uzbrojenia w media w pokoju nr 28, lub telefonicznie /091/ 39-71-483.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

W*gorzyno, dnia 02.08.2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 02-08-2005 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2005 15:30