Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na obsługę kotłowni


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 1 - Pan Paweł Malinowski, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

 • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00,

 • Ryszrd Brodziński, tel. (xx91) 39-71-563, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Obsługa kotłowni lokalnej w Węgorzynie Oś. 40-lecia PRL nr 10 - w okresie od 01.10.2005 - do 30.09. 2006 r. wraz z zakupem opalu do kotłowni przez Wykonawcę w niżej szacowanych ilościach:

  1. węgiel orzech gruby - wartość opałowa min. 30.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 5 - 6%, maksymalna zawartość siarki - 0,8%, ogółem 235 ton,

  2. miał węglowy - wartość opałowa min. 25.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 12%, maksymalna zawartość siarki - 0,7%, ogółem 120 ton,

 2. Dostarczanie energii cieplnej w okresie grzewczym oraz zapewnienie stałej dostawy ciepłej wody przez okres realizacji zamówienia do budynków mieszkalnych w Węgorzynie podłączonych do kotłowni, tj.:

  1. budynek stanowiący własność Gminy Węgorzyno ul. Osiedle 40-lecia PRL nr 10, 12 i 14, o powierzchni grzewczej lokali mieszkalnych wynoszącej 1.321,09 m2,

  2. budynek SM „CISY” Nowogard ul. Runowska 9, 10, 11, 12, o powierzchni grzewczej lokali mieszkalnych wynoszącej 1.722,30 m2,

  3. budynek stanowiący własność PKP (od 01 listopada 2004 - Wspólnota Mieszkaniowa) ul. Osiedle 40-lecia PRL nr 16, 18, 20, 22, 24, o powierzchni grzewczej lokali mieszkalnych wynoszącej 2.234,22 m2,

  4. budynek SM „JUTRZENKA” Łobez ul. Osiedle 40-lecia PRL nr 26, 28, o powierzchni grzewczej lokali mieszkalnych wynoszącej 868,00 m2,

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 10.00.00.00-3; 50721000-5.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-8/05.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, miasto Węgorzyno, os. 40-lecia PRL 10.

Termin wykonania zamówienia - 01 października 2005 r. - 30 września 2006 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie zamówienia - znaczenie 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 1220 do dnia 22.08.2005 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2005 r. o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 08-08-2005 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2005 09:25