Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na dostawę opału


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 1 - Pan Paweł Malinowski, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00,

  • Magdalena Szostakiewicz, tel. (xx91) 39-71-414, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia - sukcesywna dostawa opału - w okresie od 1.10.2005 - 30.09.2006 r. - na potrzeby Gminy Węgorzyno, w tym:

  • węgiel orzech gruby - wartość opałowa min. 30.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 5 - 6%, maksymalna zawartość siarki - 0,8% - 55 ton,

  • koks gruby, gat. I - wartość opałowa min. 27.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 9%, maksymalna zawartość siarki - 0,7% - 30 ton,

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 10.00.00.00-3; 60100000-9.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-7/05.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, miasto Węgorzyno.

Termin wykonania zamówienia - 01 października 2005 r. - 30 września 2006 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - zsumowana cena ryczałtowa brutto za dostawę asortymentu określonego formularzu cenowym wraz z kosztami dostawy do miejsca odbioru - wg cen jednostkowych ujętych w formularzu cenowym - znaczenie 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 24.08.2005 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2005 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 08-08-2005 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2005 13:33